Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení

Údaje zo zariadenia, ako sú miesta určenia z adresára, údaje o nastavení používateľov a hodnoty rôznych nastavení, je možné exportovať a uložiť do počítača. Takisto je možné exportované údaje importovať z počítača do zariadenia. Údaje exportované zo zariadenia je možné importovať do iných multifunkčných tlačiarní Canon, vďaka čomu možno jednoduchšie nakonfigurovať nastavenia v novom zariadení, napríklad pri výmene zariadenia za nové. Ďalšie informácie o položkách nastavenia, ktoré možno importovať, nájdete v časti Tabuľka nastavení/registrácie. Pri importe alebo exporte je možné špecifikovať, či chcete importovať alebo exportovať všetky, alebo len konkrétne údaje zo zariadenia.
Na správu operácií určte správcu
Určte správcu s oprávneniami na úrovni Správca, ktorý bude vykonávať operácie importu a exportu údajov. Pri importovaní údajov sa údaje v adresári, nastavenia používateľov, nastavenia siete a ďalšie údaje prepíšu, v dôsledku čoho môžu niektoré funkcie prestať správne fungovať alebo sa môžu pri činnosti zariadenia vyskytnúť problémy. Pri importovaní údajov preto postupujte opatrne.
Nevypínajte zariadenie, kým sa proces importu alebo exportu nedokončí
Dokončenie procesu môže trvať niekoľko minút. Nevypínajte zariadenie, kým sa tento proces nedokončí. Mohlo by dôjsť k strate údajov alebo k poruche zariadenia.
Počas importu a exportu údajov nie je možné používať nasledujúce funkcie a procesy:
Úlohy odosielania
Úlohy presmerovania
Úlohy faxu/I-faxu
Tlač hlásení
Skenovanie a ukladanie do siete/na pamäťové médium (počas skenovania alebo ukladania)
Individuálny import/individuálny export
Import/export zo softvéru na správu adresára
Zálohovanie schránky
Hromadný import/hromadný export
Import/export z/do aplikácie iW Function Flow
Import/export osobných/zdieľaných tlačidiel
Proces aktualizácie pre funkciu registrácie/aktualizácie softvéru
Synchronizácia vlastných nastavení*
Obsluha pomocou displeja dotykového panela zariadenia
Obsluha z Remote UI (Vzdialené PR)
Používanie vzdialeného adresára
Prechod zariadenia do režimu spánku
Ak sa nastavenia práve synchronizujú (aj ak je synchronizácia práve pozastavená alebo sa pozastavuje), proces synchronizácie údajov súvisiacich s personalizovanými hodnotami nastavení a údajov správy skupín sa pozastaví.
Import/export údajov nie je možné vykonávať, keď sa používajú nasledujúce funkcie a procesy:
Úlohy odosielania
Úlohy presmerovania
Úlohy faxu/I-faxu
Tlač hlásení
Skenovanie a ukladanie do siete/na pamäťové médium (počas skenovania alebo ukladania)
Individuálny import/individuálny export
Import/export zo softvéru na správu adresára
Zálohovanie schránky
Hromadný import/hromadný export
Import/export z/do aplikácie iW Function Flow
Import/export osobných/zdieľaných tlačidiel
Proces aktualizácie pre funkciu registrácie/aktualizácie softvéru
Synchronizácia vlastných nastavení*
Používanie vzdialeného adresára
Spracovanie vypínania zariadenia
Zobrazenie kódu chyby
Ak sa nastavenia práve synchronizujú (aj ak je synchronizácia práve pozastavená alebo sa pozastavuje), nie je možné importovať/exportovať údaje súvisiace s personalizovanými hodnotami nastavení ani údaje správy skupín.
Neimportujte ani neexportujte údaje v odlišnom jazyku displeja.
Ak sa jazyk displeja medzi zariadeniami pri exporte a importe líši, hodnoty nastavení sa môžu poškodiť a môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Exportované súbory neupravujte.
Exportované súbory XML neotvárajte ani neupravujte, mohlo by to spôsobiť poruchu zariadenia.
Keď sa údaje importujú do multifunkčných tlačiarní Canon iných ako toto zariadenie
Niektoré nastavenia sa nemusia importovať. Tabuľka nastavení/registrácie
Keď sa používa heslo na ochranu nastavení politiky zabezpečenia
Nastavenia politiky zabezpečenia možno importovať, len ak je heslo nastavenia politiky zabezpečenia na exportujúcom zariadení rovnaké ako heslo na importujúcom zariadení alebo ak nebolo nastavené heslo pre importujúce zariadenie. Ak heslo pre importujúce zariadenie nebolo nastavené, heslo nakonfigurované pre exportujúce zariadenie sa nastaví pre importujúce zariadenie.
Pri synchronizácii vlastných nastavení
Ak je spustená synchronizácia vlastných nastavení (klienta), import a export údajov, ktoré sa synchronizujú (vrátane adresára) je obmedzený. Informácie o synchronizácii vlastných nastavení nájdete v časti Synchronizácia nastavení viacerých multifunkčných tlačiarní Canon. Informácie o údajoch, ktoré sa synchronizujú ako vlastné nastavenia, nájdete v časti Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť. Informácie o podmienkach a obmedzeniach pri importe a exporte počas synchronizácie vlastných nastavení nájdete v časti Podmienky na zrušenie obmedzenia importu/exportu nastavení a iných položiek.

Import údajov po spustení synchronizácie vlastných nastavení (klienta)

Podľa nižšie opísaného postupu importujte údaje a potom vykonajte synchronizáciu údajov.
1
Zastavte synchronizáciu vlastných nastavení v klientskom zariadení. Nastavenie spustenia synchronizácie
2
Ak chcete importovať údaje o existujúcich používateľoch/skupinách, zálohujte údaje a odstráňte údaje o používateľoch/skupinách, ktoré sa budú importovať zo serverového zariadenia.
Informácie o tomto postupe nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera.
3
Importujte údaje a pridajte ich do klientskeho zariadenia so zastavenou synchronizáciou.
4
Synchronizujte klientske zariadenie so serverovým zariadením.

Podmienky na zrušenie obmedzenia importu/exportu nastavení a iných položiek

Import a export je možný, ak nižšie popísané položky spĺňajú príslušné podmienky.
Hromadný import/hromadný export
Export
Importovanie
Personal Setting Information
Možné, len ak sú splnené podmienky aj
Nedostupné
User Group Address List
Možné, len ak sú splnené podmienky aj
Nedostupné
Individuálny import/individuálny export
Export
Importovanie
Personal Setting Information (vš.)
Možné, len ak sú splnené podmienky aj
Možné, len keď je splnená podmienka
User Group Address List (vš.)
Možné, len ak sú splnené podmienky aj
Možné, len keď je splnená podmienka
User Group Address List01 až User Group Address List 20
Nie je možné (nie je k dispozícii žiadna funkcia na export jednotlivých adresárov)
Možné, len keď je splnená podmienka
:
Spustenie je počas synchronizácie vlastných nastavení (na serveri) možné len 15 minút po úspešnej príprave na export údajov o používateľoch.
:
Spustenie je možné len v prípade, že cieľové umiestnenie pripojenia serverového/klientskeho zariadenia je „localhost:8443“.
Informácie o postupe prípravy na export údajov o používateľoch nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera. Informácie o postupe pri importe zoznamov kontaktov nájdete v časti Import individuálnych nastavení.
6W29-0AL