Obmedzenie funkcií odosielania faxov

Môžete nastaviť rôzne obmedzenia odosielania faxov a predísť tak chybám pri odosielaní a úniku informácií k tretím osobám. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.

Overenie faxového čísla pred odoslaním

Môžete nastaviť požiadavku, aby používatelia pred odoslaním faxu zadali faxové číslo dvakrát, aby nedošlo k chybe. Toto nastavenie je možné nakonfigurovať aj s oprávneniami správcu zariadenia (DeviceAdmin).
  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia faxu>  <Potvrdiť zadané faxové číslo>  <Zap.>  <OK>

Obmedzenie odosielania faxu z počítača

Používateľom môžete zakázať odosielanie faxov z počítača (Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie z počítača)). Toto nastavenie je možné nakonfigurovať aj s oprávneniami správcu zariadenia (DeviceAdmin).
  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia faxu>  <Umožniť VYS. prostredníctvom ovládača faxu>  <Vyp.>  <OK>

Zobrazenie potvrdzovacej obrazovky pri odosielaní faxu

V zariadení môžete nastaviť, že pri odosielaní obsahu na faxové číslo sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka. To môže pomôcť predísť chybám pri odosielaní faxov.
  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia faxu>  <Potvrdiť pred odoslaním pri obs. m. urč. faxu>  <Zap.>  vyberte možnosť <Len pre sekv. vysielanie> alebo <Všetko>  <OK>      <Použ zmeny nast.>  <Áno>
Možnosti <Len pre sekv. vysielanie> a <Všetko> nie je možné zvoliť, ak je obmedzené sekvenčné vysielanie (Obmedzenie sekvenčného vysielania).
Ak je aktivovaná funkcia, ktorá vyžaduje pred odoslaním obsahu potvrdenie faxového čísla (Overenie faxového čísla pred odoslaním), ale k dispozícii je len jedno miesto určenia, potvrdzovacia obrazovka sa nezobrazí.

Obmedzenie sekvenčného vysielania

Je možné obmedziť aj funkciu sekvenčného vysielania, ktorá umožňuje používateľom odoslať fax viacerým príjemcom za sebou.
  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia faxu>  <Zakázať sekv. vysielanie pri obsiahnutí m. urč. faxu>  <Zap.>  <OK>      <Použ zmeny nast.>  <Áno>

Obmedzenie odosielania z výpisu

Používateľom môžete zamedziť možnosť zadania predtým použitého miesta určenia z výpisu. Po nakonfigurovaní tohto nastavenia nie je pri odosielaní faxov možné vybrať z výpisu predtým použité miesta určenia.
  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Bežné nastavenia>  <Zakázať opätovné odoslanie z výpisu>  <Zap.>  <OK>
6W29-09X