Základné operácie na odosielanie faxov

V tejto časti sú opísané základné postupy odosielania faxových dokumentov.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
Špecifikovanie miest určenia z adresára
Špecifikovanie miest určenia z tlačidiel na jeden dotyk
Ručné zadávanie miest určenia
Špecifikovanie miest určenia v serveri LDAP
Ak chcete skontrolovať podrobné informácie o špecifikovanom mieste určenia, tlačidlami vyberte požadované miesto určenia a stlačte tlačidlo <Detaily>. Ak chcete vymazať miesto určenia zo špecifikovaných miest určenia, stlačte tlačidlo <Zmaz. m. ur.>.
Meniť môžete iba miesta určenia z položky <Detaily> špecifikované pomocou možnosti Nové miesto určenia a miesta určenia získané cez server LDAP.
Položky <VYS. s ECM>, <Rýchlosť odosielania> a <Diaľkové> sa nezobrazujú, keď špecifikujete miesto určenia zo vzdialeného adresára.
Ak serverové zariadenie vykonáva nastavenia informácií správcu systému, overovanie medzi serverovým zariadením a klientskym zariadením sa vykonáva počas preberania vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk do klientskeho zariadenia. Overovanie sa vykonáva porovnaním zhody ID správcu systému a kódu PIN správcu systému nastavených prostredníctvom serverového zariadenia a klientskeho zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Dostupnosť vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk závisí od stavu nastavení informácií správcu systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie, ako je to znázornené nižšie.
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva serverové zariadenie
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva klientske zariadenie
ID správcu systému a kód PIN systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie sa zhodujú
Možnosť použitia vzdialeného adresára, resp. tlačidla na jeden dotyk
Vykonáva
Vykonáva
Zhodné
Áno
Nezhodné
Nie
Nevykonáva
Nie
Nevykonáva
Vykonáva
Áno
Nevykonáva
Áno
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Špecifikovanie postupu pri skenovaní originálov
Nastavenie kvality obrazu
Zmazanie tmavých okrajov (zmazanie rámu)
5
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
Postup zrušenia odosielania nájdete v časti Zrušenie odosielania faxov.
Kontrola celkového počtu špecifikovaných miest určenia
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v hornej časti obrazovky. Umožňuje overiť pred odoslaním, či je počet miest určenia správny.
Odoslanie s informáciami o odosielateľovi
K odosielanému obsahu môžete pripojiť meno odosielateľa a číslo faxu. <ID VYS. terminálu>
Kontrola stavov odoslaných dokumentov
Stavy odoslaných dokumentov môžete skontrolovať na obrazovke <Monitor stavu>. Táto obrazovka umožňuje znova odoslať faxy alebo zrušiť odosielanie po vykonaní kontroly stavov. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Keď je položka <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha> nastavená na možnosť <On>, obrazovku <Monitor stavu> je možné zobraziť z nasledujúcej obrazovky, ktorá sa otvorí po prijatí odoslanej úlohy. <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha>
Keď dôjde k chybe prenosu, pretože linka príjemcu je obsadená
Zariadenie automaticky zopakuje vytáčanie po určitom čase. Môžete zmeniť nastavenia, napríklad to, koľkokrát zariadenie opakovane vytočí číslo a interval medzi opakovaním vytáčania. <Automatické opakovanie voľby>
Tlač správy s výsledkami odosielania
Na obrazovke základných funkcií faxovania môžete stlačením tlačidla <Voľby>  <Hlásenie o výsledku VYS.> automaticky vytlačiť správu so zoznamom výsledkov odosielania.
Ak to chcete nastaviť pre všetky úlohy z položky <Voľby>, je potrebné vybrať možnosť <Len pri chybe> alebo <Vyp.> v položke <Hlásenie o výsledku VYS.> a potom nastaviť položku <Povoliť tlač z možností> na možnosť <Zap.>.
Keď je nastavených viac telefónnych liniek
Stlačením tlačidla <Voľby>  <Vybrať linku> môžete vybrať telefónnu linku, ktorá sa má použiť na odosielanie faxov. Pokyny týkajúce sa zadávania nastavení faxovej linky nájdete v časti Nastavenia faxovej linky.
TIPY
Uloženie kópie odoslaného dokumentu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa kópia odoslaného dokumentu automaticky uložila v súborovom serveri. Kópia sa konvertuje do súboru v elektronickom formáte, napr. PDF, a uloží sa, vďaka čomu môžete poľahky skontrolovať obsah z počítača. Uloženie kópie odoslaného dokumentu
Výber mena odosielateľa
Na obrazovke základných nastavení faxovania môžete stlačením tlačidla <Voľby>  <Meno odosielateľa (TTI)> vybrať meno zo zoznamu uložených mien odosielateľov, ktoré sa zahrnie do informácií o odosielateľovi. <Uložiť meno odosielateľa (TTI)>
Ak sa pri prihlasovaní používa funkcia overenia používateľa, prihlasovacie meno sa zobrazí v časti <100> poľa s názvom používateľa (TTI).
Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním
Pred odoslaním môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním (náhľad)
Uloženie často používaných nastavení
Často používané miesta určenia a nastavenia skenovania môžete skombinovať do tlačidla zariadenia na neskoršie použitie. Stlačením uloženého tlačidla pri skenovaní originálov môžete rýchlo dokončiť svoje nastavenia. Uloženie kombinácie často používaných funkcií
6W29-04U