Synchronizácia nastavení viacerých multifunkčných tlačiarní Canon

Môžete synchronizovať personalizované údaje viacerých multifunkčných tlačiarní Canon v sieti. To umožňuje používanie adresára a osobných či zdieľaných tlačidiel špecifikovaných a zaregistrovaných v jednom zariadení aj v iných zariadeniach, ktoré sú s ním synchronizované. Informácie o položkách, ktoré sa synchronizujú, nájdete v časti Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť.
Serverové/klientske zariadenie
Klientsky stroj
Klientsky stroj
Toto zariadenie nedisponuje funkciou servera. Funguje ako klientske zariadenie.
Aktivujte funkciu servera v zariadení, ktoré touto funkciou disponuje, a pripojte k nemu toto zariadenie ako klientske.
Spolu je vrátane servera možné synchronizovať až 10 zariadení.
Synchronizované hodnoty sa v závislosti od voliteľných doplnkových produktov a konfigurácie zariadenia nemusia prejaviť.
Serverové zariadenie je možné používať buď ako čisto serverové zariadenie, ktoré svoje vlastné údaje nesynchronizuje, alebo ako serverové a zároveň klientske zariadenie.
Ak v serverovom zariadení nespustíte klientske funkcie, údaje špecifikované v serverovom zariadení sa v klientskych zariadeniach neprejavia.

Postup synchronizácie

Špecifikujte synchronizáciu nižšie uvedeným postupom.
 
 
Počiatočná kontrola
Sú zariadenia, ktoré chcete synchronizovať, správne pripojené k sieti?
 
 
 
 
 
 
Export údajov o používateľoch
Údaje o používateľoch sa odporúča exportovať pre potreby zálohovania. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
 
 
 
 
Špecifikovanie nastavení serverového zariadenia
Spustite synchronizáciu na serverovom zariadení. Informácie o tomto postupe nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera.
 
 
 
Špecifikovanie podrobných nastavení synchronizácie
Špecifikujte podrobné nastavenia synchronizácie na serverovom zariadení. Informácie o tomto postupe nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera.
 
 
Spustenie synchronizácie
Špecifikujte miesto určenia pripojenia v klientskom zariadení a spustite synchronizáciu. Nastavenie spustenia synchronizácie
 
 
Kontrola synchronizácie
Skontrolujte podrobné nastavenia synchronizácie, zaregistrovaných používateľov a zariadenia pripojené k serverovému zariadeniu. Informácie o tomto postupe nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera.
Ak chcete zmeniť rozsah zdieľania a pod., po spustení synchronizácie vypnite všetky klientske zariadenia, zmeňte nastavenia v serverovom zariadení a spustite klientske zariadenia znova.
Synchronizácia sa spustí po reštartovaní klientskych zariadení.
Keď sa klientske zariadenie spustí a pripojí k serverovému zariadeniu, údaje o používateľoch zaregistrované v serverovom aj klientskom zariadení sa prepíšu používateľskými údajmi zo serverového zariadenia a údaje o používateľoch nastavené v klientskom zariadení sa odstránia. Ak chcete používať údaje o používateľoch z klientskeho zariadenia, ku ktorému sa pripájate, pred spustením klientskeho zariadenia odstráňte príslušné údaje zo serverového zariadenia prostredníctvom možnosti [Delete User Data] v časti [Synchronize Custom Settings (Server)].
Ak vo viacerých klientskych zariadeniach, ktoré sa spúšťajú postupne existujú o tom istom používateľovi rozličné údaje, na synchronizáciu sa použijú údaje o používateľovi z klientskeho zariadenia, ktoré sa ako prvé pripojilo k serveru.
 : Údaje používateľa 1
 : Iné údaje používateľa 1
 : Údaje používateľa 2
 : Údaje používateľa 3
Údaje o používateľoch z klientskeho zariadenia A
Prvé klientske zariadenie, ktoré sa pripojilo k serveru.
Obsahuje zaregistrované údaje o používateľoch 1 a 2.
Údaje o používateľoch z klientskeho zariadenia B
Obsahuje iné údaje o používateľovi 1 a údaje o používateľovi 3.
Údaje o používateľoch zaregistrované v serverovom zariadení
Údaje o používateľovi 1 zaregistrované v serverovom zariadení sa synchronizujú podľa údajov z klientskeho zariadenia A.
Ak sa po spustení synchronizácie vyskytne v serverovom alebo klientskom zariadení problém, údaje s nastaveným rozsahom zdieľania [Device-Specific (Not Shared)] v dotknutom zariadení sa vrátia na predvolené hodnoty a neobnovia sa.
Ak chcete medzi zariadeniami synchronizovať vlastné nastavenia, nastavenia overovania a nastavenia správy skupín musia byť v týchto zariadeniach rovnaké. Informácie, ako špecifikovať rovnaké nastavenia overovania, nájdete v pokynoch k prihlasovacej aplikácii. V prípade nastavení správy skupín sa odporúča exportovať nastavenia z jedného zariadenia a importovať ich do ostatných zariadení. Ak sa na správu skupín používajú ID oddelení, nastavte vo všetkých zariadeniach rovnaké ID oddelení.
Ak chcete synchronizovať údaje týkajúce sa miest v sieti pre kľúčenky, poradie, v akom sú miesta v sieti zaregistrované, musí byť vo všetkých zariadeniach rovnaké.
Ak používate zariadenie staršej verzie, zaregistrované skratky a kľúčenky sa nemusia synchronizovať.
Ak je spustená synchronizácia vlastných nastavení v klientskom aj serverovom zariadení, pod položkou <Akcia pri presahu max. počtu užívateľov> je nastavená možnosť <Zmazať najstaršie nast. užív.> a nie je ju možné zmeniť.
Ak je spustená synchronizácia vlastných nastavení (na strane klienta), údaje, ktoré sa synchronizujú (vrátane adresára) nie je možné importovať ani exportovať. Informácie o importe a exporte údajov nastavení nájdete v časti Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení. Informácie o údajoch, ktoré sa synchronizujú ako vlastné nastavenia, nájdete v časti Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť.
6W29-0C4