Používanie ID oddelení na správu tlače a diaľkového skenovania z počítača

Správu ID oddelenia možno využiť na správu operácií tlače a skenovania na diaľku pomocou počítača (Používanie počítača na skenovanie (vzdialené skenovanie) (Windows)). Túto funkciu použite, keď chcete zvýšiť zabezpečenie alebo monitorovať počet vytlačených strán.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa ID oddelení>.
3
Pri funkciách, ktoré chcete spravovať, vyberte možnosť <Vyp.> a stlačte <OK>.
Ak je vybraná možnosť <Vyp.>, pri spúšťaní príslušnej úlohy sa musí zadať ID oddelenia.
6W29-095