Nastavenie správy ID oddelenia

Používateľov možno usporiadať do skupín, napríklad podľa oddelení, na ktoré patria, a spravovať ich podľa ID oddelenia. Najprv vytvorte ID oddelení, ktoré chcete spravovať, a ku každému priraďte používateľov (Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia). Po priradení používateľov k ID oddelení aktivujte správu ID oddelenia. Ak chcete uplatňovať správu rovnakého typu aj pri tlači alebo odosielaní faxov z počítača, nakonfigurujte ďalšie potrebné nastavenia. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
6W29-092