Automatické presmerovanie prijatých dokumentov

 
Môžete nastaviť presmerovanie prijatých dokumentov do iných miest určenia. Ako miesta určenia na presmerovanie môžete vybrať faxové čísla, e-mailové adresy aj zdieľané priečinky v počítačoch.
Automatické presmerovanie všetkých dokumentov (úplné presmerovanie)
Zariadenie presmeruje všetky prijaté dokumenty do špecifikovaných miest určenia. Táto metóda je užitočná, ak chcete dostávať faxy, aj keď ste mimo kancelárie. Môžete tiež nastaviť tlač presmerovaných dokumentov alebo príjem e-mailových oznámení o dokončení presmerovania dokumentov.
Automatické presmerovanie podľa špecifikovaných podmienok (podmienečné presmerovanie)
Zariadenie presmeruje iba prijaté dokumenty, ktoré spĺňajú určité podmienky, ako napríklad číslo faxu odosielateľa alebo dátumy a časy prijatia. Ako podmienky môžete napríklad nastaviť presmerovanie dokumentov od spoločnosti A pre všetky pobočky a presmerovanie dokumentov prijatých počas dní pracovného voľna na e-mailové adresy. Rovnako ako v prípade metódy úplného presmerovania vyššie môžete tiež nastaviť tlač presmerovaných dokumentov alebo príjem e-mailových oznámení o dokončení presmerovania dokumentov.

Konfigurovanie nastavení presmerovania

Aby bolo možné používať automatické presmerovanie, je potrebné vopred špecifikovať miesto určenia presmerovania, formát súborov atď.
1
Stlačte tlačidlo  <Nastavenia funkcie> <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastavenia presmerovania>.
Môžete tiež zobraziť obrazovku <Nastavenia presmerovania> stlačením tlačidla <Nast. miesta urč./presm.>(Obrazovka <Domov>) <Nastavenia presmerovania>.
2
Stlačte tlačidlo <Uložiť>.
3
Stlačte tlačidlo <Názov podmienky> a zadajte názov.
4
Stlačte tlačidlo <Podmienky> a špecifikujte podmienky pre miesta určenia na presmerovanie.
Dokument sa presmeruje, bol odoslaný z miesta určenia, ktoré spĺňa podmienky uvedené v tejto časti.
Príklad: Presmerovanie faxu z čísla 1111111111
Receive Method: <Fax>
Faxové číslo: Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť <Rovná sa> a zadajte „1111111111“.
5
Stlačte tlačidlo <Miesto urč. presmerov.> a špecifikujte miesto určenia, do ktorého sa má presmerovať fax. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Miesto určenia v položke <Personal Address List> nemožno špecifikovať ako miesto určenia presmerovania.
Keď je pod položkou <Získať telefónny zoznam> nastavená možnosť <Zap.>, miesta určenia presmerovania možno zvoliť aj zo vzdialeného adresára. Informácie o adresároch zariadenia
Prijaté faxové, resp. I-faxové súbory môžete ukladať do dôvernej faxovej schránky, ak ju špecifikujete ako miesto určenia presmerovania.
Ak je ako miesto určenia presmerovania vybratá dôverná faxová schránka, nasledujúce nastavenia nemožno použiť.
Názov súboru
Uložiť/tlačiť prijatý súbor
Hlásenie o dokončení presmerovania
Formát súboru
Ak zvolíte ako miesto presmerovania faxové číslo, podadresa a heslo zaregistrované v tel. zozname sa nebudú brať do úvahy.
6
Stlačte tlačidlo <OK>.
Ukladanie sa dokončí.
7
Vyberte uložené nastavenia presmerovania a stlačením tlačidla <Schváliť/Neschváliť> prepnite podmienky presmerovania do stavu <Zap.>.
Ako miesto určenia presmerovania pre I-faxy nemôžete špecifikovať server WebDAV.
Ak špecifikujete miesto určenia, pre ktoré je položka <Potvrdiť pred odoslaním> aktivovaná ako miesto určenia presmerovania, obrazovka na zadanie hesla sa nezobrazí. Použije sa uložené heslo a vykoná sa presmerovanie. <Potvrdiť pred odoslaním pri obs. m. urč. faxu>
Manipulácia s dokumentmi s chybami presmerovania sa riadi nastaveniami <Manipulácia so súbormi s chybami presmer.>.
Uložiť môžete až 1 000 nastavení presmerovania.
Výberom položky <Presmer. bez podmienok> môžete presmerovať všetky prijaté dokumenty, ktoré nespĺňajú špecifikované podmienky, do požadovaného miesta určenia.
Môžete nastaviť presmerovanie do viacerých miest určenia špecifikovaním skupinového miesta určenia v časti <Miesto urč. presmerov.>.
Nastavenie <Špecif. čas presmerov.> umožňuje špecifikovať čas a deň presmerovania.
Ak nastavíte možnosť <Hlás. o dok. presmer.>, môžete dostávať e-mailové oznámenia o dokončení presmerovania dokumentov. V prípade výberu možnosti <Hlás. len pri chybe> nebudete dostávať oznámenia o úspešnom presmerovaní.
Ak nastavíte položku <Uložiť/Tlačiť prijatý súbor> na možnosť <Zap.>, budete môcť uložiť alebo vytlačiť prijatý súbor podľa nastavení zámky pamäte. Prijatý súbor sa uloží, ak je zámka pamäte nastavená na možnosť <Zap.>, a vytlačí sa, ak je zámka pamäte nastavená na možnosť <Vyp.>.
6W29-05H