Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN

Spôsob pripojenia zariadenia k počítačom a pod. je možné zvoliť. Na výber je káblová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN alebo obidve súčasne.
Keď sú vybraté obidve siete LAN (káblová aj bezdrôtová) súčasne, je možné pripojiť sa ku káblovej sieti (ďalej „káblová sieť LAN (hlavná linka)“) a k bezdrôtovej sieti (ďalej „bezdrôtová sieť LAN (vedľajšia linka)“).
  <Predvoľby>  <Sieť>  <Vybrať rozhranie>  vyberte <Káblová sieť LAN>, <Bezdr. sieť LAN> alebo <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>  <OK>
Ak ste vybrali možnosť <Bezdr. sieť LAN> alebo <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>
Ak je položka <Spotreba energie v nečinnom režime> nastavená na možnosť <Nízka>, nie je možné použiť bezdrôtové pripojenie LAN. <Spotreba energie v nečinnom režime>
Nastavenia položky <Nast. bezdr. siete LAN> sa vymažú.

Upozornenia pri používaní bezdrôtovej siete LAN (vedľajšej linky)

Keď je vybratá možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>, je možné používať všetky sieťové funkcie nakonfigurované v zariadení, ale funkcie dostupné v bezdrôtovej sieti LAN (vedľajšej linke) sú obmedzené.
Nie je možné nastaviť bezdrôtovú sieť LAN ako hlavnú linku a káblovú sieť LAN ako vedľajšiu.

Funkcie dostupné v bezdrôtovej sieti LAN (na vedľajšej linke)

V bezdrôtovej sieti LAN (na vedľajšej linke) sa všeobecne očakáva používanie nasledujúcich funkcií:
Tlač s priamym špecifikovaním zariadenia z ovládača tlačiarne atď.
Odosielanie na súborový server/Rozšírený priestor prostredníctvom protokolu WebDAV
Sprístupnenie vzdialeného UR
Ostatné komunikačné protokoly (porty), ktoré sa nepoužívajú na uvedené funkcie, sú zatvorené a nedajú sa používať. Informácie o číslach komunikačných portov nájdete v časti Čísla portov dostupných na priame pripojenie/pre bezdrôtovú sieť LAN (vedľajšia linka).
Ak je vybraná možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>, môžete obmedziť funkcie, ktoré možno používať v bezdrôtovej sieti LAN (na vedľajšej linke). <Zakázať funkcie pre vedľajšiu linku>

Funkcie nedostupné v bezdrôtovej sieti LAN (na vedľajšej linke)

Nasledujúce sieťové funkcie nie je možné používať v bezdrôtovej sieti LAN (na vedľajšej linke).
Pripojenie k inej sieti cez smerovač
Pripojenie na internet cez server proxy
Pravidelná aktualizácia firmvéru
Nastavenie servera DNS/WINS
Nastavenie adresy IPv6
Overovanie cez protokol IEEE 802.1X
IPsec
Nastavenie brány firewall
Nastavenie adresy IP metódou Auto IP
Nasledujúce funkcie a služby nie je možné vzhľadom na uvedené obmedzenia používať.
Odosielanie na súborový server/Rozšírený priestor prostredníctvom protokolu SMB
Pravidelná aktualizácia firmvéru
Vytvorenie systému overovania pre server Active Directory
Adresa IP bezdrôtovej siete LAN (vedľajšej linky) sa nastavuje pod položkou <Nastavenia IP adresy> v časti <Nastavenia vedľajšej linky>. Nastavenie adresy IPv4 vedľajšej linky
6W29-008