تغذیه‌کننده

این بخش نام و استفاده از هر قطعه از تغذیه‌کننده را توضیح می‌دهد.
تغذیه‌کننده تجهیزات استاندارد برای imageRUNNER 2425i است.

درپوش تغذیه کننده

هنگام جدا کردن کاغذ گیر کرده در تغذیه کننده، این درپوش را باز کنید. کاغذ در تغذیه‌کننده گیر می‌کند

سینی تأمین سند اصلی

اسناد اصلی که در اینجا قرار می‌گیرند به طور خودکار مورد استفاده تغذیه‌کننده قرار می‌گیرند. زمانی که دو یا تعداد بیشتری از برگه‌ها بارگیری شوند، اسناد اصلی به صورت متوالی اسکن می‌شوند. قرار دادن اسناد اصلی

راهنماهای لغزشی

این راهنماها را برای تطبیق عرض سند اصلی تنظیم کنید.

ناحیه اسکن کردن سند تغذیه شده

اسناد اصلی قرار گرفته در تغذیه کننده در این ناحیه اسکن می شوند.

صفحه شیشه ای

زمان اسکن کردن کتاب ها، اسناد اصلی ضخیم، اسناد اصلی نازک و دیگر اسناد اصلی که با استفاده از تغذیه کننده قابل اسکن نیستند، آنها را روی صفحه شیشه ای قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی

سینی خروجی سند اصلی

اسناد اصلی اسکن شده از اینجا خارج می شوند.
اگر سند اصلی سنگینی مانند یک کتاب یا مجله بر روی صفحه شیشه ای قرار دارد، آن را روی تغذیه کننده محکم به پایین فشار ندهید.
هیچ شیئی در سینی خروجی سند اصلی قرار ندهید. این کار به اسناد اصلی آسیب می رساند.
مرتباً تغذیه کننده و صفحه شیشه ای را تمیز کنید تا چاپ با کیفیتی داشته باشید. تمیز کردن منظم
6W1Y-01F