قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات دستگاه (سمت جلو و داخلی) و نحوه عملکرد آنها را توضیح می دهد. این بخش همچنین نحوه قرار دادن اسناد اصلی و نحوه بارگیری کاغذ، همچنین نام و کاربرد کلیدهای روی پانل کنترل را توضیح می دهد. نکات این بخش در مورد نحوه استفاده صحیح از دستگاه را مطالعه نمایید.
6W1Y-01A