سینی چند منظوره

زمانی که می خواهید روی نوع کاغذی چاپ کنید که در کشوی کاغذ بارگیری نمی شود مانند برچسب ها یا کاغذ کالک، از سینی چند کاره استفاده کنید.

زائده سینی

زمان بارگیری کاغذ اندازه بزرگ، زائده سینی را بیرون بکشید.

سینی کمکی

زمان بارگیری کاغذ اندازه بزرگ، سینی کمکی را بیرون بکشید.

راهنماهای لغزشی

راهنماهای لغزشی را دقیقاً روی عرض کاغذ بارگیری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می‌گیرد.

سینی کاغذ

زمان بارگیری کاغذ، سینی کاغذ را باز کنید.
6W1Y-01H