بررسی اتصال با گیرنده قبل از ارسال (ارسال مستقیم)

 
برای ارسال موفق فاکس به مقصد مورد نظرتان، می توانید از قبل بررسی کنید که ارتباط با گیرنده برقرار بوده و برای آغاز ارتباط آماده است. از آنجایی که دستگاه هنگام اسکن کردن سند اصلی حافظه را دور می زند، می توانید حتی زمانی که حافظه ای وجود ندارد، کار ارسال فاکس را انجام دهید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
برای ارسال چندین صفحه، اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. زمانی که سند اصلی بر روی صفحه شیشه ای است، تنها یک صفحه قابل ارسال است.
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی های اصلی فاکس
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
5
<Options>  <Direct Send>  <Close> را فشار دهید.
6
را فشار دهید.
دستگاه شماره گیرنده را شماره گیری می کند. وقتی دستگاه تماس را برقرار می کند، اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می شود.
وقتی خط گیرنده اشغال باشد، دستگاه ارسال را آغاز نمی کند.
ارسال مستقیم در موارد زیر ممکن نیست
هر یک از تنظیمات اسکن زیر مشخص شده باشد: <2-Sided Original>/<Different Size Originals>/<Erase Frame>/<Job Build>/<Delayed Send>
چندین مقصد مشخص شده باشد.
<Limit Functions> برای هر عملیات روی <Off> تنظیم شده باشد، هنگامی که دستگاه در حالت "مدیریت شناسه بخش" است. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
مشخص کردن اندازه اسکن اسناد اصلی
اندازه اسکن اسناد اصلی که در تغذیه کننده قرار گرفته اند، به طور خودکار تنظیم می شود. برای این که خودتان اندازه را مشخص کنید، از صفحه شیشه ای استفاده کنید.
6W1Y-051