استفاده از فاکس های دور

حتی اگر چاپگر چندکاره ای دارید که فاقد توانایی فاکس است، می توانید از این چاپگر برای ارسال و دریافت فاکس از طریق چاپگر چندکاره دیگری که دارای قابلیت فاکس است استفاده کنید، درصورتی که هر دو چاپگر در یک شبکه یکسان باشند. در چنین مواردی، چاپگری که دارای قابلیت عملکرد فاکس است، و چاپگری که فاقد قابلیت عملکرد فاکس است، می توانند به ترتیب به دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده متصل شوند. به اشتراک گذاری قابلیت عملکرد فاکس و خطوط ارتباطی موجب کاهش هزینه ها شده و کاربرد کارامد عملکردهای فاکس را ممکن می سازد.
* تنها برای این دستگاه یا دستگاه های سری imageRUNNER ADVANCE موجود است
قبل از استفاده از فاکس از دور
باید از قبل تنظیمات را مشخص کنید تا از دستگاه بتوان به عنوان سرور یا دستگاه سرویس گیرنده استفاده کرد.
تنظیمات برای دستگاه های سرور <Send>  <Remote Fax Settings>
تنظیمات برای دستگاه های سرویس گیرنده <Send>  <Remote Fax TX Settings>
استفاده از این عملکرد
باید از قبل گزینه ای را نصب کنید. گزینه‌های سیستم
ارسال فاکس
می توانید فاکسی را از دستگاه سرویس گیرنده درست مانند فاکس معمولی ارسال کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
دریافت فاکس
فاکس های دریافت شده در دستگاه سرور، به فاکس اینترنتی تبدیل شده و به دستگاه سرویس گیرنده ارسال می شوند. باید تنظیماتی را برای دستگاه سرور جهت ارسال فاکس اینترنتی به دستگاه سرویس گیرنده، و برای دستگاه سرویس گیرنده جهت دریافت فاکس اینترنتی مشخص کنید.
تنظیمات دستگاه سرور <Forwarding Settings>
تنظیمات دستگاه سرویس گیرنده تنظیم ارتباطات ایمیل/فاکس اینترنتی
وقتی صفحه ورود شناسه بخش و کلمه عبور نمایش داده شد، شناسه و کلمه عبور ثبت شده در دستگاه سرور را وارد کنید.
اطلاعات ارسال کننده فاکسی که از دستگاه سرویس گیرنده ارسال شده است، بر اساس تنظیمات دستگاه سرور چاپ می شود. <TX Terminal ID>
6W1Y-05W