محدود کردن عملکردهای ارسال فاکس

می توانید محدودیت های متنوعی را برای ارسال فاکس ها تنظیم کنید که می تواند از خطاهای ارسال و افشای اطلاعات به اشخاص ثالث ممانعت کند. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.

تأیید شماره های فاکس پیش از ارسال

می توانید کاربران را ملزم کنید پیش از ارسال فاکس، شماره فاکس را جهت تأیید دو دفعه وارد کنند تا از شماره گیری اشتباه جلوگیری شود. این تنظیمات همچنین می توانند با امتیازات DeviceAdmin پیکربندی شوند.
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>  <Confirm Entered Fax Number>  <On>  <OK>

محدود کردن ارسال فاکس از رایانه

می توانید کاربران را از ارسال فاکس ها از رایانه منع کنید (ارسال فاکس ها از رایانه شما (فاکس رایانه ای)). این تنظیمات همچنین می توانند با امتیازات DeviceAdmin پیکربندی شوند.
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>  <Allow Fax Driver TX>  <Off>  <OK>

نمایش دادن صفحه تأییدیه برای مقصدهای فاکس

می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام ارسال به یک مقصد فاکس، صفحه تأییدیه را نشان بدهد. این امر می تواند از ایجاد خطاهای ارسال فاکس جلوگیری کند.
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>  <Confirm Before Sending When Fax Dest. Included>  <On>  گزینه <Only for Seq. Broadcast> یا <All>  <OK>      <Apply Set. Chng.>  <Yes> را انتخاب کنید
وقتی پخش متوالی محدود باشد، <Only for Seq. Broadcast> و <All> را نمی توان انتخاب کرد (محدود کردن پخش متوالی).
وقتی قابلیت تأیید شماره فاکس پیش از ارسال (تأیید شماره های فاکس پیش از ارسال) فعال باشد، اگر فقط یک مقصد وجود داشته باشد دیگر صفحه تأییدیه نمایش داده نمی شود.

محدود کردن پخش متوالی

می توانید قابلیت پخش متوالی را محدود کنید که به کاربران امکان می دهد یک فاکس را به صورت متوالی به چندین دریافت کننده ارسال کنند.
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>  <Restrict Sequential Broadcast When Fax Dest. Included>  <On>  <OK>      <Apply Set. Chng.>  <Yes>

محدود کردن ارسال از گزارش

می توانید کاربران را از مشخص کردن مقصدی که قبلاً از گزارش استفاده شده است، منع کنید. پس از پیکربندی این تنظیمات، دیگر نمی توان هنگام ارسال فاکس ها مقصدهایی را که قبلاً استفاده شده است از گزارش انتخاب نمود.
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>  <Restrict Resending from Log>  <On>  <OK>
6W1Y-09X