به اشتراک گذاری لیست آدرس با کاربران مشخص

می توانید از لیست آدرس گروه کاربران برای به اشتراک گذاری یک لیست آدرس بین کاربران مشخص استفاده کنید. این امر زمانی مفید است که از یک لیست آدرس به اشتراک گذاشته شده در یک دپارتمان یکسان استفاده می شود.

فرآیند به اشتراک گذاری آدرس ها

فرآیند زیر را دنبال کنید.
 
 
ثبت کاربران.
کاربران را جهت اشتراک گذاری ثبت کنید. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
اگر از تأیید اعتبار سرور استفاده می کنید، به مرحله 2 بروید.
 
 
 
 
 
 
ثبت یک گروه جهت به اشتراک گذاری
یک گروه کاربران ثبت کنید. ثبت گروه های کاربران
 
 
تنظیم مقصد به اشتراک گذاری گروهی
گروه ایجاد شده در مرحله 2 را در [Public View Settings...] و از لیست آدرسی که قرار است مقصد در آن ثبت شود، مشخص کنید. ثبت مقصدها از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
برای افزودن کاربران جدید به یک گروه موجود، هنگام ثبت کاربران در مرحله 1 گروه مقصد را تنظیم کنید.
6W1Y-0A9