ثبت مقصدها از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

شما می توانید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای ثبت مقصدها در Address Book استفاده کنید. همچنین می توانید جزییات ثبت شده را بررسی کنید و Address Book را ویرایش کنید.
برای اطلاع از دستورالعمل ها درباره اشتراک گذاری لیست آدرس، به به اشتراک گذاری لیست آدرس با کاربران مشخصبروید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Address Book] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
مقصد را ثبت کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره لیست های آدرس، به ثبت مقصد در Address Bookبروید.
1
روی آدرسی که می خواهید مقصد ([Personal Address List]، لیست های آدرس گروه کاربران، [Address List 01] تا [Address List 10]، یا [Address List for Administrators]) روی آن ثبت شود کلیک کنید.
[Personal Address List] برای استفاده انحصاری کاربر وارد شده است و فقط زمانی در دسترسی است که مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال باشد.
[Address List for Administrators] فقط برای سرپرستانی قابل دسترسی است که با امتیازات سرپرست یا DeviceAdmin وارد سیستم شده اند.
اگر صفحه ای برای وارد کردن یک پین نمایش داده شود، پین را وارد کنید و روی [OK] کلیک کنید.
اگر مایلید مقصد را با یک گروه کاربران ثبت شده به اشتراک بگذارید، یک لیست آدرس گروه کاربران ثبت شده را انتخاب کنید.
همچنین می توانید با امکان دادن به فقط کاربران دارای امتیازات سرپرست جهت ثبت/ویرایش مقصدها از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، لیست های آدرس گروه کاربران را مدیریت کنید. (<Set Destination>  <Use User Group Address List>)
2
روی [Register New Destination...] کلیک کنید.
3
نوع مقصد را انتخاب کنید و روی [Set] کلیک کنید.
4
اطلاعات ضروری را ثبت کنید و روی [OK] کلیک کنید.
آیتم های نمایش داده شده بسته به نوع مقصد متفاوت خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر درباره اطلاعات جهت ثبت، به ثبت مقصد در Address Book بروید.
ثبت یک مقصد گروه
ثبت نام برای لیست آدرس
روی [Register Address List Name...] یا [Register/Change Address List Name...] کلیک کنید و نام را وارد کنید، سپس روی [OK] کلیک کنید.
همینطور می توانید تنظیم کنید زمانی که نام گروه کاربری تغییر می کند، نام address book گروه کاربری نیز تغییر نماید. تحت عنوان یک کاربر دارای امتیازات سرپرستی به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید، [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] را فشار دهید و سپس کادر انتخاب [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] را علامت بزنید. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] فقط زمانی در دسترس است که مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال باشد.
بررسی/ویرایش جزییات مقصد
برای بررسی جزییات یک مقصد، می توانید روی آیکون [Type] یا نام آن مقصد کلیک کنید. برای ویرایش مقصد، روی [Edit] کلیک کنید، جزییات ثبت شده را تغییر دهید و سپس روی [OK] کلیک کنید.
ثبت در یک لیست آدرس گروه کاربران
ثبت در یک دکمه تک لمسی
6W1Y-0A8