<Adjust Image Quality>

این بخش نحوه تنظیم کیفیت تصویر برای کپی و چاپ را توضیح می‌دهد.
<Auto Adjust Gradation>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>
اگر درجه‌بندی چاپ با سند اصلی تفاوت زیادی دارد، این تصحیح چاپ را تنظیم می‌کند تا تطابق بیشتری با سند اصلی داشته باشد. تنظیم درجه بندی رنگ
<Correct Density>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>
اگر تراکم چاپ نسبت به سند اصلی بسیار متفاوت است، این امر تراکم اسکن را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که به تراکم نسخه اصلی نزدیکتر باشد. تنظیم تراکم
<Fine Adjust Zoom>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>
اگر اندازه تصویر کپی شده تفاوت زیادی با سند اصلی دارد، تنظیم دقیق انجام می‌شود تا چاپ تطابق بیشتری با اندازه سند اصلی داشته باشد. تنظیم اندازه تصویر
<Image Blurring Prevention Mode>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>  <Special Processing>
از این حالت در محیط‌های دارای دما و رطوبت بالا که باعث مات شدن تصویر (وقتی تصویر کم رنگ یا لکه‌دار شده است) استفاده کنید. کاهش ماتی تصویر در محیط‌های دارای رطوبت و دمای بالا
<Prdctvty/Img Qlty Priority for Hot Pressure Roller for Fix>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>  <Special Processing>
وقتی غلتک فشار برای تثبیت در دمای بالا قرار دارد، عملیات چاپ را تنظیم کنید. تنظیم عملیات چاپ هنگامی که غلتک فشار برای تثبیت در دمای بالایی قرار دارد
<Productivity/Image Quality Priority for Rotating Output>
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>  <Special Processing>
هنگام چرخاندن سند خروجی، عملیات چاپ را تنظیم کنید. تنظیم عملیات چاپ هنگام چرخاندن خروجی
6W1Y-0F6