<Data Management>

می توانید تنظیمات را برای استفاده از داده ها یا تنظیمات دستگاه مانند لیست های آدرس پیکربندی کنید.
<Import from USB Memory>
  <Management Settings>  <Data Management>  <Import/Export>
می توانید همه اطلاعات تنظیمات را از یک دستگاه حافظه USB وارد کنید.
<Export to USB Memory>
  <Management Settings>  <Data Management>  <Import/Export>
می توانید همه اطلاعات تنظیمات را به یک دستگاه حافظه USB صادر کنید.
<Import Result Report>
  <Management Settings>  <Data Management>  <Import/Export>
انتخاب کنید تا گزارشی از نتایج وارد کردن چاپ شود.
<Restrict Import/Export from Web Service>
  <Management Settings>  <Data Management>  <Import/Export>
انتخاب کنید وارد کردن و صادر کردن عملیات ها با برنامه های "وبی" به جز Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) محدود شود یا خیر.
<Initialize All Data/Settings>
  <Management Settings>  <Data Management>
انتخاب کنید همه تنظیمات دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه بازیابی شوند و داده های ذخیره شده در دستگاه به طور کامل پاک شوند. به طور معمول لازم نیست از این تنظیم استفاده کنید اما برای پاک کردن اطلاعات شخصی یا محرمانه زمان دور انداختن دستگاه مفید است. مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات
6W1Y-0FW