<Management Settings>

می توانید تنظیمات مربوط به مدیریت کاربران، دستگاه ها، داده ها و سایر موارد را برای استفاده ایمن و مؤثر از دستگاه پیکربندی کنید.
مورد
توضیحات
می توانید تنظیمات را برای مدیریت کاربران دستگاه با برنامه تأیید اعتبار کاربر پیکربندی کنید.
می توانید اطلاعات مربوط به سخت افزار و عملیات ها و همینطور انواع داده هایی که زمان استفاده از عملکردهای دستگاه لازم هستند را مدیریت کنید.
می توانید مجوزها را ثبت کنید و تنظیمات مربوط به گزینه های نرم افزار و سیستم موجود برای دستگاه را پیکربندی کنید.
می توانید تنظیمات را برای استفاده از داده ها یا تنظیمات دستگاه مانند لیست های آدرس پیکربندی کنید.
می توانید تنظیمات مربوط به عملکرد تأیید اعتبار کاربر، کلمه عبور و رمزگذاری را پیکربندی کنید.
6W1Y-0FL