PS

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Paper Save>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 تا 3600 ثانیه؛ 0 ثانیه
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>،‏ <Resolution>،‏ <High Resolution>
بله
بله
بله
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>،‏ <Resolution>،‏ <High Resolution>
<Image>: <Gradation>،‏ <Resolution>،‏ <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>،‏ <NTSC>،‏ <Uniform RGB>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>،‏ <-5%>،‏ <Standard>،‏ <+5%>،‏ <+10%>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
*1
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.
6W1Y-0E6