Printer

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Output Report>
-
-
-
-
-
<Printer Settings>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
<Restrict Printer Jobs>
<On>، ‏<Off>
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Select Jobs to Allow>: <Reserved Jobs>
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
<PDL Selection (Plug and Play)>
<UFR II>،‏ <PCL6>*،‏ <PS3>*،‏ <UFR II (V4)>،‏ <Fax>*،‏ <PCL6 (V4)>*
بله
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
<Prioritize Printer Driver Settings for Jobs with MP Tray>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<PS Password Settings>
<SystemParams Password>، ‏<StartJob Password>
خیر
خیر
بله
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
<Mode 0>، ‏<Mode 1>، ‏<Mode 2>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*
مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.
6W1Y-0E1