Output Report

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<PCL>
<Configuration Page>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
خیر
-
<PS>*1
<Configuration Page>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
خیر
-
*1
مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.
6W1Y-0E2