Utility

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Initialize PCL Storage>
<Yes>، ‏< No>
بله
بله
خیر
خیر
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
خیر
خیر
-
<Reset Printer>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
خیر
خیر
-
6W1Y-0EA