הגדרת צלילים

ניתן לכוונן את העוצמה של הצלילים המופקים על ידי המכשיר בעת שליחת/קבלת פקס. בנוסף להגדרת הצלילים עבור פקסים, ניתן לציין אם יושמעו צלילי אישור ואזהרה, או לא.
הגדרה זו עובדת רק עבור קו 1 (הקו הסטנדרטי). השתמש בהגדרה זו עם קו 1 (הקו הסטנדרטי).

כוונון עוצמת הקול עבור שליחת/קבלת פקסים

באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול של צלילי התקשורת במהלך שידור פקס ואת הצליל המופק עבור תוצאת שליחה/קבלה של פקס.
1
לחץ על מפתח הגדרות עוצמת קול. לוח הבקרה
2
כוונן את עוצמת הקול או ציין את ההגדרה, ולחץ על <אישור>.
<עוצ' קול של התראה>
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המופק בעת ביטול שידור פקס, או כאשר ההדפסה של פקס שהתקבל הסתיימה. אם אינך רוצה שיופק צליל, לחץ על עד הסוף שמאלה.
<עוצמת קול בצג>
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המופק בעת שליחת פקס. אם אינך רוצה שיופק צליל, לחץ על עד הסוף שמאלה.

הגדרת צליל האישור וצליל האזהרה

באפשרותך לכוונן בנפרד את הצליל המופק בעת הלחיצה על מקשי לוח הבקרה ולחצני מסך המגע ואת צליל השגיאה המופק כאשר ישנה בעיה במכשיר. באפשרותך גם להגדיר האם יופק צליל המציין את תוצאת השליחה/קבלה של 'נעילת זיכרון פקס'.
1
לחץ על מפתח הגדרות עוצמת קול. לוח הבקרה
2
לחץ על <הגדרות עוצמת קול אחרות>.
אם האפשרות להפעיל את השימוש בפונקציית הפקס אינה מותקנת (אפשרויות מערכת), תוצג האפשרות <Volume Settings>.
3
הגדר כל אחד מצלילי האישור/אזהרה ולחץ על <סגירה>.
הגדרת פריטים
תיאור
צליל הזנה
צליל המושמע בכל לחיצה על מקש בלוח הבקרה או על לחצן בתצוגת מסך המגע
צליל של ‏‏ערך לא חוקי
צליל המופק עקב פעולת מקש/לחצן לא חוקית, כגון הזנת מספר החורג מטווח ההגדרה החוקי
חדש מלאי חומרים מתכלים, טונר
צליל המופק כאשר כמות הטונר נמוכה
שכחתי את הצליל המקורי
צליל המופק אם מסמך מקור הושאר על משטח הזכוכית לאחר שפעולה הסתיימה
צליל שגיאה
צליל המופק במקרה שחלה תקלה כגון נייר שנתקע או שגיאת הפעלה
צליל 'משימה בוצעה'
צליל המופק לאחר השלמת פעולה כגון צילום או סריקה.
צליל מצב שינה
צליל המופק כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, או כאשר המכשיר כבה אם מגדירים את האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> כ-<מופעל>. (כתלות במצבים השונים, המכשיר לא יתחיל לפעול במהירות והצליל לא יושמע.)
צליל כניסה
צליל המופק כאשר כניסה למערכת הצליחה
צליל סיום, קליטה/שידור זיכרון
צליל המופק כאשר שליחה/קבלה של 'נעילת זיכרון פקס' מסתיימת ללא שגיאה שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
צליל שגיאה, קליטה/שידור זיכרון
צליל המופק כאשר שליחה/קבלה של 'נעילת זיכרון פקס' מסתיימת בשגיאה שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
4
לחץ על <אישור>.
6W21-032