לוח הבקרה

חלק זה מתאר את שמות המקשים בלוח ההפעלה ואת השימוש במקשים אלו.

תצוגת מסך המגע

בנוסף למסך ההגדרות של כל פונקציה, בתצוגה זו מוצג גם סטטוס שגיאה. שימוש בתצוגת מסך המגע

מקש [הגדרות/רישום]

לחץ כדי להתחיל לציין את רוב ההגדרות עבור מכשיר זה, כגון <העדפות> או <הגדרת יעד>. הגדרות/רישום

מקשי הספרות ([0] - [9])

לחץ להזנת ערכים מספריים. הזנת תווים

מקש [חיסכון באנרגיה]

לחץ כדי להעביר את המכשיר למצב שינה. כשהמכשיר נמצא במצב שינה, מקש זה מאיר. מעבר למצב שינה

חוגה לכוונון בהירות

השתמש בו כדי לכוונן את הבהירות של תצוגת מסך המגע. סובב את החוגה מעלה כדי להגדיל את הבהירות, ומטה כדי להקטינה.

מפתח הגדרות עוצמת קול

לחץ כדי להציג את המסך כשברצונך לכוונן את עוצמת הקול עבור תקשורת פקס או להגדיר את צליל ההתראה למקרה שגיאה. הגדרת צלילים

מקש [מידע אודות מונה/מכשיר]

לחץ כדי להציג את מספר העמודים הכולל שנעשה בו שימוש לפעולות כגון צילום או הדפסה בתצוגת מסך המגע. ניתן גם לבדוק את המספר הסידורי ואת כתובת ה-IP של המכשיר, ואת פרטי ההתקן של מוצרים אופציונליים. בדיקת מספר הדפים לצילום/הדפסה/פקס/סריקה

מקש [נקה]

לחץ כדי למחוק ערכים או תווים שהוזנו.

מקש [עצור]

עוצר משימת שליחה או משימת הדפסה. ביטול משימות שליחה/הדפסה

עט מסך המגע

השתמש בו בעת תפעול תצוגת מסך המגע, למשל להזנת תווים.

[התחל] מקש

לחץ כדי להתחיל בצילום או בסריקה של מסמכי מקור.

מחוון שגיאה

מהבהב או נדלק במקרה של שגיאה, כגון נייר שנתקע.
אם המחוון שגיאה מהבהב, מלא את ההנחיות המופיעות על צג מסך המגע. ניקוי חסימות נייר
אם המחוון שגיאה דולק באור אדום קבוע, צור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon.

מחוון עיבוד/נתונים

מהבהב במהלך פעולות כגון שליחה או הדפסה. מאיר בירוק כאשר יש מסמכי מקור הממתינים לעיבוד.

[איפוס] מקש

לחץ כדי לבטל את ההגדרות ושחזר את ההגדרות הקודמות שצוינו.

ID (היכנס למערכת/התנתק מהמערכת) מקש

לחץ על מקש זה כדי להיכנס למערכת כאשר נדרש אימות אישי. בסיום השימוש במכשיר, לחץ שוב על מקש זה כדי לצאת. כניסה למכשיר
6W21-01K