קבלת מסמכי I-Fax

כאשר מתקבל I-fax

המחוון עיבוד/נתונים בלוח הבקרה יהבהב בירוק. לאחר סיום הקבלה, המסמך יודפס אוטומטית והמחוון יכבה.
כדי לבטל את הקבלה, לחץ על <ניטור סטטוס>  <קבלה>  <מצב משימה>  בחר מסמך  <ביטול>.
ניתן לציין את פרק הזמן עד לביטול הקבלה כאשר מקבלים I-fax מחולק לחלקים אך לא ניתן לקבל את הנתונים הבאים. הנתונים שיתקבלו עד לזמן שצוין יודפסו. <זמן קצוב לקליטת נתונים מחולקים>

נייר הפלט

I-fax נכנס יודפס על נייר באותו הגודל כמו המסמך שהתקבל. כאשר אין נייר התואם את גודל המסמך שהתקבל, המסמך יודפס בהתאם להגדרה של <בחירת מגירה>. <בחירת מגירה>
קבלת מסמכי I-Fax באופן ידני
לחץ על <ניטור סטטוס>  <קבלה>  <יומן משימות>  <בדיקת קליטה ב-I-Fax>. לחיצה על <תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס>(המסך <בית>)  <תיבת זיכרון קליטה>  <תיבת קליטת נתונים מחולקים> מאפשרת לבדוק את סטטוסי הקבלה של מסמכי I-fax מחולקים ואת גודל הנתונים שלהם.
המלצות
ניתן לחסוך בנייר כשמדפיסים.
בעת הדפסת מסמכים שהתקבלו, ניתן לכלול בהדפסה מידע, כגון זמן הקבלה. <הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>
6W21-05U