העברה אוטומטית של מסמכים שהתקבלו

 
ניתן להגדיר כי מסמכים שהתקבלו יועברו ליעדים מוגדרים. ניתן לציין מספרי פקס, כתובות דוא"ל ותיקיות משותפות במחשבים בתור יעדים להעברה.
העברה אוטומטית של כל המסמכים (העברה של הכול)
המכשיר יעביר ליעדים שצוינו את כל המסמכים שהתקבלו. שיטה זו שימושית כאשר ברצונך לקבל פקסים גם כשאינך במשרד. באפשרותך להגדיר גם כי המכשיר ידפיס מסמכים שהועברו, או לקבל הודעת דוא"ל המודיעה לך כי העברת המסמכים הסתיימה.
העברה אוטומטית לפי תנאים מוגדרים (העברה מותנית)
המכשיר יעביר רק את המסמכים שהתקבלו וממלאים אחר תנאים ספציפיים, כגון מספר הפקס של השולח ותאריכי/שעות הקבלה. לדוגמה, ניתן להגדיר תנאים כגון העברת המסמכים שהתקבלו מחברה א' לכל הסניפים, והעברת המסמכים שהתקבלו בימי שבתון לכתובות דוא"ל. בדיוק כמו בשיטה 'העברה של הכול' המתוארת לעיל, באפשרותך להגדיר גם כי המכשיר ידפיס מסמכים שהועברו, או לקבל הודעת דוא"ל המודיעה לך כי העברת המסמכים הסתיימה.

קביעת התצורה של הגדרות ההעברה

כדי להשתמש בהעברה האוטומטית, הכרחי לציין מראש את היעד להעברה ואת תבנית הקובץ וכדומה.
1
לחץ על  <הגדרות פונקציה> <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרות העברה>.
ניתן גם להציג את המסך <הגדרות העברה> באמצעות לחיצה על <ספר כתובות/העברה>(המסך <בית>) <הגדרות העברה>.
2
לחץ על <רישום>.
3
לחץ על <שם תנאי> והזן את השם.
4
לחץ על <תנאים> וציין את התנאים עבור היעדים שיש להעביר.
מסמך יועבר אם הוא התקבל מיעד הממלא אחר התנאים המצוינים כאן.
דוגמה: העברת פקס שהתקבל מהמספר 1111111111
Receive Method: <פקס>
מספר פקס: בחר <שווה> מהרשימה הנפתחת והזן "1111111111".
5
לחץ על <יעד העברה> וציין את היעד שאליו יש להעביר. רישום יעדים בפנקס הכתובות
לא ניתן לציין יעד ב-<Personal Address List> בתור היעד לשליחה.
כאשר <קבל פנקס כתובות> במצב <מופעל>, ניתן לבחור יעדים לשליחה גם מפנקס כתובות מרוחק. אודות פנקס הכתובות של המכשיר
ניתן לאחסן קבצי פקס/I-Fax בתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים באמצעות הגדרתה כיעד להעברה.
אם תיבת הפקסים הנכנסים הסודיים נבחרה כיעד להעברה, לא ניתן יהיה להשתמש בהגדרות הבאות.
שם קובץ
אחסן/הדפס קובץ שהתקבל
הודעת ההעברה בוצעה'
תבנית קובץ
אם תבחר מספר פקס כיעד להעברה, המערכת תתעלם מכתובות המשנה ומהסיסמה הרשומות בפנקס הכתובות.
6
לחץ על <אישור>.
פעולה זו תשלים את הרישום.
7
בחר את הגדרות ההעברה הרשומות ולחץ על <אימות/שלילת תוקף>כדי לשנות את תנאי ההעברה ל-<מופעל>.
לא ניתן לציין שרת WebDAV כיעד להעברת I-fax.
אם תציין יעד שעבורו מופעלת האפשרות <אישור לפני שליחה> בתור יעד להעברה, המסך להזנת הסיסמה לא יופיע. ייעשה שימוש בסיסמאות הרשומות וההעברה תתבצע. <אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>
מסמכים עם שגיאות העברה יטופלו בהתאם להגדרות <טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>.
ניתן לאחסן בזיכרון עד 1,000 יעדים להעברה.
בחירה באפשרות <העברה ללא תנאים> תאפשר לך להעביר ליעד הרצוי את כל המסמכים שהתקבלו ואינם ממלאים אחר התנאים שצוינו.
ניתן להעביר ליעדים מרובים באמצעות ציון קבוצת יעדים ב-<יעד העברה>.
האפשרות <ציון שעת העברה> מאפשרת לציין את השעה ואת היום לביצוע ההעברה.
אם תגדיר <הודעת 'העברה בוצעה'>, תוכל לשלוח הודעת דוא"ל המודיעה כי העברת המסמכים הסתיימה. ניתן לבחור באפשרות <הודעה לשגיאות בלבד>, כדי לא תקבל הודעות על העברות שהצליחו.
אם תגדיר את האפשרות <אחסון/הדפסה של קובץ שהתקבל> כ-<מופעל>, תוכל לאחסן בזיכרון או להדפיס את הקובץ שהתקבל באמצעות ההגדרות של 'נעילת זיכרון'. המסמך שהתקבל יאוחסן בזיכרון אם 'נעילת זיכרון' מוגדרת כ-<מופעל> ויודפס אם 'נעילת זיכרון' מוגדרת כ-<כבוי>.
6W21-05H