<קבלה/העברה>

סעיף זה מסביר כיצד לקבוע את הגדרות הקבלה.
<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות השליחה/קבלה הרשומות במכשיר. רשימת נתוני משתמש TX/RX
<רשימת נתוני משתמשי פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות הפקס הרשומות במכשיר. רשימת נתוני משתמשי הפקס
<הדפסה דו-צדדית>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מסמכים שהתקבלו על שני צדי הדף.
<בחירת מגירה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר כיצד המכשיר מדפיס מסמכים כאשר אין נייר שתואם את גודל המסמך שהתקבל. ישנן ארבע שיטות הדפסה.
<מתג A>
התמונה מודפסת על גבי שני דפי נייר בעלי גודל משולב זהה לזה של המסמך שהתקבל.
<מתג B>
התמונה מודפסת עם שטח ריק על נייר בעל רוחב זהה לזה של המסמך שהתקבל.
<מתג C>
התמונה מוקטנת ומודפסת על נייר ברוחב שונה מזה של המסמך שהתקבל.
<מתג D>
התמונה מודפסת על נייר גדול יותר מזה של המסמך שהתקבל.
<צמצום גודל קליטת פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להקטין מסמכים שהתקבלו כך שהמסמך הכולל יודפס בתוך שטח ההדפסה של הנייר.
<הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מידע, כגון זמן קבלה ומספר עמוד, בתחתית מסמכים שהתקבלו.
<משימות פסיקה וקליטת הדפסה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר שמשימות אחרות יושהו כדי להדפיס faxes/I-faxes כאשר המכשיר מקבל אותם.
<שימוש בהגדרות העברה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להעביר מסמכים שהתקבלו ליעדים אחרים, כגון לתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים במכשיר ולשרת קבצים חיצוני. אם תבחר באפשרות <מופעל>, ציין את תנאי ההעברה ב-<הגדרות העברה>.
<טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר כיצד המכשיר יטפל במסמכים שהעברתם נכשלה.
<הגדרות העברה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לציין את התנאים לביצוע העברה של מסמכים שהתקבלו. ניתן גם להגדיר כי כל המסמכים הנכנסים יועברו ליעד מוגדר מבלי לציין כל תנאים לכך. העברה אוטומטית של מסמכים שהתקבלו
<הגדרה/רישום של תיבות פקס סודי נכנס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה> <הגדרות נפוצות> <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן להקצות שם לכל תיבת פקסים נכנסים סודיים וכן להגדיר קוד PIN.
<קוד PIN לתיבת זיכרון קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן להגדיר קוד PIN עבור תיבת הפקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון.
<שימוש בנעילת זיכרון פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לבחור אם לשמור מסמכי פקס שהתקבלו בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון. שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
<שימוש בנעילת זיכרון I-Fax>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לבחור אם לשמור מסמכי I-fax שהתקבלו בתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון. שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
<שעת התחלת נעילת זיכרון>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את הזמן שבו תופעל פונקציית האחסון בזיכרון המכשיר. המכשיר יעבור אוטומטית למצב אחסון בזיכרון המכשיר בזמן שצוין.
<שעת סיום נעילת זיכרון>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את הזמן שבו תושבת פונקציית האחסון בזיכרון המכשיר. המכשיר יבטל אוטומטית את מצב האחסון בזיכרון המכשיר בזמן שצוין.
<זמן קצוב לקליטת נתונים מחולקים>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין את פרק הזמן עד לביטול הקבלה כאשר מקבלים I-fax מחולק לחלקים אך לא ניתן לקבל את הנתונים הבאים. הנתונים שיתקבלו עד לזמן שצוין יודפסו.
<העברת קובץ באחסון זמני לתיבת זיכרון קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>  <הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
ניתן לציין אם להעביר אוטומטית מסמכים שהתקבלו לתיבת הפקסים הנכנסים המאוחסנים בזיכרון במקרה שלא ניתן להדפיסם עקב שגיאה וכדומה.שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)
<שלח תמיד הודעה על שגיאות קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להודיע לשולח על כך ש-I-fax לא התקבל בהצלחה.
<קליטת ECM>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות פקס>
ניתן לקבל פקסים תוך שימוש במצב תיקון שגיאות (ECM).
<דוח תוצאות קבלת פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות פקס>
דוח תוצאות קליטת פקסים הוא דוח המאפשר לבדוק אם פקסים התקבלו כהלכה. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר קבלת מסמכים או רק כאשר חלה שגיאה בקבלה. דוח תוצאות של קליטת פקס
<דוח קליטה, תיבת פקס סודי נכנס>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות פקס>
דוח קליטה של תיבת פקסים נכנסים סודיים הוא דוח המאפשר לבדוק אם מסמכים התקבלו כהלכה בתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר קבלת מסמכים. דוח קליטת פקס מסווג בתיבת הדואר הנכנס
<מהירות קליטה התחלתית>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את מהירות תחילת הקבלה. הגדרה זו שימושית כאשר קיים קושי בהתחלת הקבלה של מסמך עקב תנאי קו גרועים.
<סיסמת קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <קבלה/העברה>  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר סיסמה לפי תקן ITU-T. אם במסמך שהתקבל מצד אחר באמצעות תקן ITU-T לא מוגדרת כתובת משנה, מתקיימת בדיקה של סיסמת הקבלה. אם הסיסמה שנמצאה אינה תואמת לסיסמה המוגדרת בהגדרה זו, או אם לא מצורפת סיסמה למסמך, המסמך לא יתקבל.
6W21-0FF