שליחה בנפרד של מסמכי שנסרקו יחד (Job Build)

 
גם אם יש לך מסמכי מקור רבים מדי מכדי שניתן יהיה להניח את כולם במזין באותו זמן, ניתן לסרוק את מסמכי המקור בנפרד ואז לשלוח אותם כאצוות מסמכים. ניתן גם לשלוח באותו זמן מסמכים שנסרקים גם באמצעות המזין וגם באמצעות משטח הזכוכית.
1
הנח את מסמך המקור הראשון. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך התכונות הבסיסיות של הפקס
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
5
לחץ על <אפשרויות>  <בניית משימה>  <סגירה>.
6
לחץ על  כדי לסרוק את מסמך המקור.
לאחר סיום הסריקה יופיע המסך שיבקש ממך לסרוק את מסמך המקור הבא.
אם אתה מניח את מסמכי המקור במזין, הסר את מסמכי המקור מאזור הפלט של מסמכי המקור לאחר סיום הסריקה של כל אצווה.
7
הנח את מסמך המקור הבא ולחץ על  .
חזור על שלב זה עד שתסיים לסרוק את כל מסמכי המקור.
כדי לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על <שינוי הגדרות>.
ניתן להשתמש בפונקציות הבאות ב-<שינוי הגדרות>. לא ניתן לשנות את ההגדרה של פונקציות אחרות כאשר המכשיר נמצא במצב Job Build. יש לציין את הגדרות הסריקה הנחוצות מראש.
<גודל סריקה>
<מקור דו-צדדי>
<צפיפות>
<סוג מקור>
אם ברצונך להניח מסמכי מקור בגדלים שונים במזין, הגדר <מסמרי מקור בגדלים שונים>. שליחת מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)
כאשר אתה סורק ושולח יחד מסמכי מקור חד-צדדיים ומסמכי מסמכי מקור דו-צדדיים, אם המסמך הראשון שנסרק הוא מסמך מקור דו-צדדי, הגדר <מקור דו-צדדי>. כאשר אתה סורק מסמך מקור חד-צדדי, השבת את ההגדרה <מקור דו-צדדי> ב-<שינוי הגדרות>.
8
לחץ על <התחל שליחה>.
כל המסמכים הסרוקים ישולבו למסמך אחד ויישלחו ליעד שצוין.
6W21-056