מסך התכונות הבסיסיות של הפקס

לחיצה על <פקס> (המסך <בית>) תציג את מסך התכונות הפקס הבסיסיות.

יעד

מציג את שם היעד, את מספר הפקס, ואת מספר היעדים שציינת.

<פרטים>

מאפשר לבדוק את המידע המפורט אודות היעד שצוין ב-.

<מחיקת יעד>

מאפשר למחוק את היעד שצוין ב-.

<צליל>

אם תלחץ על לחצן זה בעת ציון היעד, יוכנס התו "T" (צליל). גם אם אתה משתמש בחיוג מתקפים, השליחה למספרים המופיעים לאחר "T" תתבצע בחיוג צלילים. לחץ על לחצן זה בעת שימוש בשירותי מידע באמצעות פקס.

<לחיץ מהיר>

מאפשר לציין יעד פקס השמור בלחצני one-touch (נגיעה אחת).

<פנקס כתובות>

מאפשר לציין יעד פקס השמור בפנקס הכתובות.

<על הכנה>

לחץ כדי לשלוח מסמך פקס באופן ידני. שליחה ידנית של פקסים (שליחה ידנית)

<שליחה ישירה>

לחץ כדי לבדוק את החיבור למכשיר הפקס של הנמען לפני סריקת מסמכי המקור. בדיקת החיבור לנמען לפני השליחה (שליחה ישירה)

<אפשרויות>

מציג את כל כפתורי הגדרת הפונקציות. מטעמי נוחות, באפשרותך להציג לחצני הגדרת פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף ב- .

לחצני הגדרת פונקציות

מציג את הלחצנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר מ-<אפשרויות>. סטטוס ההגדרות יוצג על הלחצנים. ניתן ללחוץ על  כדי לשנות את הבחירה אילו כפתורים יוצגו.
אם הכפתור עבור הפונקציה שברצונך להשתמש בה אינו מוצג, לחץ על <אפשרויות> ובחר את הכפתור הרצוי. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים

סטטוס הגדרות נוכחי ולחצני הגדרות

מציג את סטטוס ההגדרות כגון רזולוציה. הקפד לאשר את ההגדרות על מנת לסרוק כהלכה. לשינוי ההגדרות, לחץ על הלחצן הרצוי. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים

<הגדרות מועדפות>

שמור כאן מראש הגדרות סריקה הנמצאות בשימוש תכוף כדי לאחזר אותן בקלות כשיש בכך צורך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף

לחץ על סמל זה כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות ב-<הגדרות מועדפות> של  ולשנות את הכפתור המוצג ב-.
רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף
התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות

<הגדרות קודמות>

לחץ כדי לאחזר את ההגדרות שצוינו בעבר. אחזור הגדרות ששימשו בעבר לשליחה (הגדרות קודמות)

<R>

לחץ כדי להשתמש במקש R. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
ניתן לבחור אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת) כדי להגביל את השימוש בפנקס הכתובות. <הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>
בפונקציות מסוימות לא ניתן להשתמש בשילוב עם פונקציות מסוימות אחרות. כפתורים שלא ניתן לבחור בהם יוצגו באפור בהיר.
המספר הכולל של יעדים שצוינו מוצג בחלק העליון של המסך.
6W21-04S