הגדרות תצוגה

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור
<בית>, <צילום>, <פקס>*1, <סריקה ושליחה>, <סריקה ואחסון>, <גישה לקבצים מאוחסנים>, <תיבת פקס/I-Fax נכנס>, <Remote Scanner>, <תפריט עזרה>, <ספר כתובות/העברה>, <הדפסה>, <סריקת WSD>, <סריקה לסלולאר>, <פורטל נייד>, <uniFLOW Online Setup>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<פתיחת המסך ניטור סטטוס>: <מופעל>, <כבוי>
מסך ברירת מחדל (ניטור סטטוס)
<בר' המחדל של סוג סטטוס>: <צילום/הדפסה>, <שליחה>, <קבלה>, <אחסון>, <חומרים מתכלים/אחרים>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<סטטוס/יומן רישום>: <מצב משימה>, <יומן משימות>
<פרטים> (<צילום/הדפסה>, <מצב משימה>): <הדפסה>, <צילום>
<פרטים> (<שליחה>, <מצב משימה>): <שליחה>, <פקס>
<פרטים> (<קבלה>, <מצב משימה>): <פקס>, <העברה>
<פרטים> (<צילום/הדפסה>, <יומן משימות>): <צילום>, <מדפסת>, <הדפסה מקומית>, <משימת הדפ' שהתקבלה>, <הדפסת דוח>
<פרטים> (<שליחה>, <יומן משימות>): <שליחה>, <פקס>
<פרטים> (<קבלה>, <יומן משימות>): <קבלה>, <פקס>
<הצגת פונקציית הפקס>*1
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר פקס בפונקציית 'סריקה ושליחה'>: <מופעל>, <כבוי>
אחסון הגדרות תצוגת מיקום
<רשת>: <מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיית זיכרון>: <מופעל>, <כבוי>
בחירת שפה/מקלדת
<שפה>, <פריסת מקלדת>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת לחצן 'בחירת שפה/מקלדת'
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בתכונה 'Shift Lock במקלדת'
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
תווים מתוכנתים עבור מקלדת
<תיכנות/עריכה>, <מחיקה>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת הודעת 'יתרת נייר'
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מס' עותקים/סטטוס משך משימה
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הודעה לניקוי אזור סריקת מקור
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
עדיפות במסך בחירת סוג נייר
<פשוט>, <מפורט>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
החלפת הזנה במילימטרים/אינצ'ים
<מילימטר>, <אינץ'>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אשר לאחר טעינת נייר במגירת נייר
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת שם המשתמש המחובר
<בראש המסך> (<שם משתמש>, <שם תצוגה>), <בתחתית המסך>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות תצוגה של כתובות IP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת סריקה לסלולאר
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת פורטל נייד
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת קוד QR בפורטל נייד
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1: מציין פריטים המופיעים רק כאשר מוצרים אופציונליים מתאימים זמינים לשימוש.
6W21-0CF