טבלת הגדרות/רישום

את ההגדרות הבאות ניתן לבחור או לשמור במסך ההגדרות/רישום:
חלק מההגדרות עשויות לא להיות מוצגות כתלות בתצורה של ציוד אופציונלי המותקן במכשיר.
חלק מהשינויים עשויים לא לבוא לידי ביטוי מיד, כתלות בהגדרות. במקרה כזה, הכרחי לבצע אחת מהפעולות הבאות.
לחץ על <כן> במסך שבו אתה מאשר אם ברצונך לבצע שינויים.
לחץ על   <החלת שינויי הגדרות>.
הפעל מחדש את המכשיר.
ההגדרות שניתן להגדיר שונות בין מנהלים למשתמשים כלליים וכן בהתאם למגבלות שאוכף המנהל.

תיאור ההגדרות

חלק זה מתאר את הפונקציות של כל פריט הגדרה ב"הגדרות/רישום". ההגדרות שניתן לבצע משתנות כתלות בסמכות המשתמש ובמכשיר שבו נעשה שימוש. פריטי ההגדרה וערכיה כתובים בחלק "תיאור ההגדרה". ברירות המחדל של היצרן כתובות בתווים אדומים מודגשים.

"DeviceAdmin" וכן "NetworkAdmin"

הפריטים "DeviceAdmin" וכן "NetworkAdmin" כתובים, עבור כל פריט, בטבלת ההגדרות/רישום. אם תפקיד מנהל המערכת מוגדר עבור המכשיר, משתמשים בעלי הרשאות Administrator יכולים לשנות את כל ההגדרות, בעוד שמשתמשים כלליים הם מוגבלים ויכולים לשנות רק חלק מההגדרות. בינתיים, משתמשים עם הרשאות DeviceAdmin או NetworkAdmin יכולים לשנות הגדרות מסוימות אפילו כאשר הגדרות אלו מוגבלות. עבור הגדרות אלו, "כן" או "לא" מציין אם ניתן לשנות את ההגדרות עם הרשאות DeviceAdmin וכן NetworkAdmin.

"ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק"

הפריט "ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק"כתוב, עבור כל פריט, בטבלת ההגדרות/רישום.. "כן" או "לא" מציין אם ניתן או לא ניתן לקבוע הגדרות אלו בממשק המשתמש המרוחק.

Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)

הפריט "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)" כתוב בטבלת ההגדרות/רישום. בהתאם לשאלה אם פריט הגדרה מסוים ניתן לייבוא באצווה, ייכתב "A", "B", "C" או "לא". "A", "B", ו-"C" מתייחסים למקרים הבאים.

מקרה A

ייבוא של הכול למכשיר שלך
משחזר את מידע ההגדרות למכשיר שלך לצורך גיבויים.
 
 
ייצוא
 
 
 
ייבוא
 
 
 
מידע הגדרות

מקרה B

ייבוא של הכול למכשיר מאותו הדגם
חל על מכשירים מאותה סדרה כמו מכשיר זה.
 
ייצוא
 
 
 
מידע הגדרות
 
ייבוא
 
 

מקרה C

ייבוא של הכול למכשיר מדגם אחר
חל על דגמים התומכים בייבוא אצווה.
 
ייצוא
 
 
 
מידע הגדרות
 
ייבוא
 
 

Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)

חלק זה מציין אילו פריטי הגדרות/רישום מתאימים לאילו פריטים של פונקציית ייצוא האצווה של ממשק המשתמש המרוחק. "-" מצוין עבור פריטים שאינם מיובאים/מיוצאים. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
הפריטים שניתן לבחור עבור פונקציית ייצוא האצווה של ממשק המשתמש המרוחק מצוינים להלן.
פריטים שניתן לבחור באמצעות פונרציית ייצוא האצווה
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* למידע על ההגדרות שכלולות ב[Personal Setting Information], ראה רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית. בחר פריט ב"Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)" המפורט בטבלת ההגדרות/רישום בעת ייצוא הערך (שאותו אתה מגדיר מתוך <הגדרות התקן>) מתוך ממשק המשתמש המרוחק. <הגדרות אישיות> וכן <הגדרות התקן>
6W21-0CA