מוצגת הודעה שיש להתקשר למשווק המקומי המורשה של Canon

אם המכשיר לא יכול לפעול כרגיל בגלל בעיה, תוצג הודעה בתצוגת לוח המגע. בדוק את ההתייחסות בהתאם להודעה המוצגת.

כשמוצגת הודעה שיש להתקשר למשווק המקומי המורשה של Canon

1
הפעל את המכשיר מחדש.
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר (כיבוי המכשיר), המתן 10 שניות או יותר לאחר כיבוי מחוון אספקת החשמל ואז הפעל את המכשיר מחדש (הפעלת המכשיר).
שים לב שהנתונים שממתינים לעיבוד יימחקו בעת הכיבוי.
2
אם ההודעה עדיין מוצגת, הכן את המידע הבא.
שם מוצר
המשווק שממנו רכשת את המכשיר
הבעיה (הפעולה הספציפית שביצעת והתוצאה והתסמין שלה וכו').
קוד המוצג בתצוגת לוח המגע
קודים מרובים עשויים להיות מוצגים.
3
כבה את המכשיר, הוצא את תקע החשמל וצור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon.
אין לחבר או לנתק את תקע החשמל עם ידיים רטובות, כיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות.
אחוז תמיד בתקע החשמל בעת ניתוק כבל החשמל. משיכת כבל החשמל עלולה לחשוף או לנתק את חוט הליבה, או לפגוע בדרך אחרת בכבל החשמל. אם כבל החשמל פגום, הדבר עלול לגרום לדליפת זרם, וכתוצאה מכך לשריפה או להתחשמלות.

כשלחצן <מצב הגבלת פונקציות> מוצג

אתה יכול להמשיך להשתמש במכשיר לפני שתפתור את הבעיה על ידי הגבלת פונקציות.
1
לחץ על <מצב הגבלת פונקציות>.
2
לחץ על <כן> כדי להפעיל את המכשיר מחדש.
המכשיר מופעל מחדש במצב פונקציות מוגבלות.
כשהבעיה נפתרת, ההודעה שמבקשת ליצור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon נעלמת מצד שמאל למטה במסך.
פונקציות זמינות כשפונקציית ההדפסה מוגבלת:
פקס, סריקה, סורק מרוחק, תפריט עזרה, תפריט מקוצר, ניטור סטטוס, ממשק משתמש מרוחק
פונקציות זמינות כשפונקציית הסריקה מוגבלת:
גישה לקבצים מאוחסנים, תיבת פקס/I-Fax נכנס, הדפסה, תפריט עזרה, תפריט מקוצר, ניטור סטטוס, ממשק משתמש מרוחק
בהתאם לשגיאה, התהליך לאחסון מידע על המערכת מתבצע לאחר התרחשות השגיאה. אל תכבה את המכשיר עד לסיום התהליך.

כשהודעה <פונקציה זו אינה זמינה כעת. תוכל להשתמש בפונקציות אחרות ב[בית].> מוצגת

הודעה זו מוצגת כשאתה בוחר בפונקציה מוגבלת במצב פונקציה מוגבלת או אם פונקציית ההדפסה או הסריקה מוגבלת. בחר פונקציה שונה מ- <בית> המסך. עובר הפונקציות הזמינות, ראה (כשלחצן <מצב הגבלת פונקציות> מוצג).
6W21-0J4