מוצגת הודעה או מספר שלפניו יש "#" (קוד שגיאה)

אם מוצגת הודעה על גבי המסך של המכשיר או ממשק המשתמש המרוחק, או שמספר המתחיל ב-"#" (קוד שגיאה) מוצג במסך הפרטים עבור יומן המשימות או דוח ניהול תקשורת, עיין בהמשך כדי לבדוק את התיקון.
6W21-0J3