การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกน

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกน
ในการใช้เครื่องสแกน คุณจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่คุณใช้เป็นเครื่องสแกนหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข

ข้อกำหนดของระบบ
การเตรียมการและข้อพึงระวังในการติดตั้ง
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอน

1.
เริ่มโปรแกรมติดตั้ง
หากคุณใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์
ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อแตกไฟล์ หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังแตกไฟล์ ให้ดับเบิลคลิก [Setup.exe]
หากคุณใช้ CD-ROM ที่ให้มา
(1) ใส่ CD-ROM ที่คอมพิวเตอร์
หากเมนู CD-ROM ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
(2) หากหน้าจอการเลือกภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษา → คลิก [OK]
(3) คลิก [การติดตั้ง] จากหน้าจอเมนู
(4) หากหน้าจอ [เลือกประเภทการเชื่อมต่อ] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [การเชื่อมต่อเครือข่าย] → คลิก [Next]
(5) บนหน้าจอ [การติดตั้ง] ให้ตรวจสอบว่าเลือก [Color Network ScanGear 2] แล้ว → คลิก [ติดตั้ง]
(6) ตรวจสอบเนื้อหาของ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ CANON → คลิก [ใช่]
2.
เลือกภาษา → คลิก [ตกลง]
3.
เมื่อ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ CANON ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบเนื้อหา → คลิก [ใช่]
4.
คลิก [Next] ในหน้าจอเริ่มการติดตั้ง
โปรแกรมติดตั้งเริ่มทำงานและหน้าจอสถานะความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น
5.
คลิก [Close]
หากมีข้อความแจ้งให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความนั้น
เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบ [เลือกเครื่องสแกน] ของ [Color Network ScanGear 2 Tool] จะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณใช้ไดรเวอร์นี้เป็นครั้งแรก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเลือกเครื่องสแกนต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง