Chọn máy quét

Phần này giải thích quy trình chọn thiết bị trong Color Network ScanGear 2 Tool và sử dụng thiết bị đó làm máy quét.
Có thể chỉ định thiết bị sử dụng thông qua địa chỉ IP hoặc tên máy chủ, hay chọn từ các thiết bị đã tìm thấy trên cùng mạng con (mạng có cùng ID mạng).
Cũng có thể thay đổi máy quét đã chọn.

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt trình điều khiển
Đóng màn hình Color Network ScanGear 2
Không thể chạy Color Network ScanGear 2 Tool cùng lúc.
Các định dạng được chỉ định khi chọn máy quét
Xác nhận địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của thiết bị sử dụng.
Để biết chi tiết về các cài đặt mạng của thiết bị, hãy tham khảo hướng dẫn của thiết bị.
Xác nhận các cài đặt của chức năng xác thực sẽ sử dụng (nếu bạn có thể sử dụng chức năng xác thực)
QUAN TRỌNG
Để hiển thị thiết bị trong kết quả tìm kiếm thông qua tên máy chủ của thiết bị đó, bạn cần đăng ký thiết bị trong DNS và đặt tra cứu DNS ngược. Nếu thiết bị không được đăng ký, thời gian tìm kiếm sẽ tăng lên và kết quả là một địa chỉ IP. Để biết chi tiết về cài đặt DNS, hãy tham khảo hướng dẫn của thiết bị hoặc trao đổi với người quản trị mạng.

Quy trình

1.
Khởi động Color Network ScanGear 2 Tool → nhấp vào [Chọn Máy Quét].
Hộp thoại [Chọn Máy Quét] của Color Network ScanGear 2 Tool sẽ tự động khởi động sau khi cài đặt trình điều khiển. Chuyển đến bước 2.
Có thể khởi động Color Network ScanGear 2 Tool theo quy trình sau đây.
Nhấp vào menu Bắt đầu > [Tất cả ứng dụng] > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
Nếu [Tất cả ứng dụng] không được hiển thị phía trên ứng dụng đã ghim trên menu Bắt đầu, hãy sử dụng theo quy trình sau đây.
Nhấp vào menu Bắt đầu > danh sách ứng dụng > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
2.
Trong hộp thoại [Chọn Máy Quét], chọn máy quét → nhấp vào [OK].
Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để chọn máy quét.
Để chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy quét
Chọn [Chỉ Định Địa Chỉ] → nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của thiết bị sẽ sử dụng vào [Địa Chỉ IP hoặc Tên Máy Chủ].
Để tìm kiếm máy quét trên mạng
(1) Chọn [Tìm Kiếm Máy Quét trên Mạng].
(2) Chọn [Địa Chỉ IP] hoặc [Địa Chỉ IP hoặc Tên Máy Chủ] từ [Địa Chỉ Hiển Thị trong Kết Quả Tìm Kiếm] → nhấp vào [Tìm Kiếm].
(3) Chọn máy quét để sử dụng từ [Kết Quả Tìm Kiếm].
3.
Xác nhận [Thông Tin Máy Quét] được hiển thị trong Color Network ScanGear 2 Tool.
[Quản Lý Người Dùng]: Khi hiển thị nhiều phương pháp xác thực, hãy chọn phương pháp xác thực sẽ sử dụng. Bạn có thể cấu hình cài đặt sẽ sử dụng cho chức năng xác thực trong [Cài đặt].
[Kiểm Tra Kết Nối]: Bạn có thể xác nhận xem có thể sử dụng máy quét đã chọn hay không.
4.
Nhấp vào [Thoát].

Chủ đề liên quan