Endre systemstyrer-ID og PIN-kode

Når avdelings-ID-styring er aktivert, må avdelings-ID-er angis for brukere før de kan logge på. Systemstyrer-ID og systemstyrer-PIN-koden er begge satt til «7654321» som standard, men det anbefales å endre dem av sikkerhetsgrunner. Følg prosedyren nedenfor for å endre dem.
Pass på at du ikke glemmer systemstyrer-PIN-koden. Hvis du glemmer systemstyrer-PIN-koden, tar du kontakt med din forhandler.
Denne innstillingen er ikke en standardinnstilling for brukergodkjenningsadministrator. Hvis du vil spesifisere denne innstillingen for en bruker med administratorprivilegier i brukergodkjenning, angir du [Velg rolle som skal angis:] til «Administrator». Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Systemstyrer informasjon innstillinger>.
3
Gjør de nødvendige endringene i systemstyrerinnstillingene, og trykk på <OK>.
<Systemstyrer ID>
Tast inn et tall med sju sifre eller mindre for den nye systemstyrer-ID-en.
<Systemstyrer-PIN>
Tast inn et tall med sju sifre eller mindre for den nye systemstyrer-PIN-koden og trykk på <Bekreft>. For å bekrefte angir du PIN-koden på nytt og trykker på <OK>.
<Systemstyrernavn> / <E-post adresse> / <Kontaktinformasjon> / <Kommentar>
Skriv inn informasjon om administratoren som nødvendig.
Du kan ikke registrere en systemstyrer-ID eller PIN-kode som består bare av nulltall, for eksempel «00» eller «0000000».
Selv om du legger inn færre enn syv sifre, legges det til nuller i begynnelsen av tallet, og et syvsifret tall stilles inn.
Når den valgfrie kopikortleseren er koblet til, tilbakestilles systemstyrer-ID-en og systemstyrer-PIN-koden til «7654321». Tilleggsutstyr
Du kan også gjøre det å angi syv sifre til et krav for systemstyrer-ID-en og systemstyrer-PIN-koden. For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler.
7J2E-08K