<Ta emot/vidarebefordra>

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar.
<Användardatalista för sändning/mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över alla inställningar för sändning/mottagning som har registrerats på maskinen. Användardatalista för sändning/mottagning
<Faxanvändardatalista>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över faxinställningar som har registrerats på maskinen. Faxanvändardatalista
<Skriv ut på båda sidor>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill skriva ut mottagna dokument på båda sidor av papperet.
<Minska faxmottagningsstorlek>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att förminska det mottagna dokumentet så att hela dokumentet skrivs ut på den utskrivbara ytan på papperet.
<Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill skriva ut information, som t.ex. mottagning och sidnummer, längst ned på mottagna dokument.
<Avbryt och skriv ut mottagningsjobb>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange att andra jobb ska pausas för att skriva ut fax/I-fax när maskinen tar emot dem.
<Använd inställningar för vidarebefordring>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill vidarebefordra mottagna dokument till andra mottagare, som t.ex. inlådan för konfidentiella fax på maskinen och en extern filserver. Om du väljer <På> måste du ange vidarebefordringsvillkor i <Inst. för vidarebefordring>.
<Hantera filer med vidarebefordringsfel>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ställa in hur maskinen ska hantera dokument som inte kan vidarebefordras.
<Inst. för vidarebefordring>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange villkor för vidarebefordring av mottagna dokument. Du kan också ange att vidarebefordra alla inkommande dokument till en angiven mottagare utan att ange några villkor. Vidarebefordra mottagna dokument automatiskt
<Ange/registrera konfidentiella faxinlådor>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra> <Gemensamma inställningar> <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan tilldela ett namn för varje inlåda för konfidentiella fax och ange en PIN-kod.
<PIN-kod för inlåda för minnesmottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange en PIN-kod för inlådan för minnesmottagning.
<Använd minneslåda för fax>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange att mottagna faxdokument ska lagras i minneslådan. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
<Använd minneslås för I-Fax>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange att mottagna i-faxdokument ska lagras i minneslådan. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
<Starttid för minneslås>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange tidpunkten för att aktivera funktionen för minnesmottagning. Maskinen växlar automatiskt till minnesmottagningsläget vid den angivna tidpunkten.
<Sluttid för minneslås>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange en tidpunkt för att avaktivera minnesmottagningsfunktionen. Maskinen kommer automatiskt avbryta minnesmottagningsläget vid den angivna tidpunkten.
<Tidsgräns M. uppdelade data>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange tiden innan mottagningen avbryts när ett uppdelat I-fax tas emot och efterföljande data inte kan tas emot. Data som tas emot inom den angivna tiden skrivs ut.
<Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-Fax inlåda>
Du kan ange om mottagna dokument automatiskt ska vidarebefordras till minneslådan om de inte kan skrivas ut på grund av t.ex. ett fel. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
<Skicka alltid meddelande om M.-fel>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill meddela avsändaren att I-faxdokumentet inte togs emot korrekt.
<ECM M.>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ta emot fax i felkorrigeringsläget (ECM).
<Mottagningsläge>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in faxmottagningsmetod.
<Fjärrmottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ta emot fax med hjälp av uppringningsfunktionen för en telefon ansluten till maskinen. Om du lyfter handsetet och den andra parten är en faxmaskin kan du ange det ID-nummer som anges här från telefonen för att ta emot ett fax.
<Växla till aut. mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt växlar till automatisk mottagning när den angivna tiden har gått när manuell mottagning ställs in.
<Resultatrapport faxmottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
En faxmottagningsrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om fax togs emot korrekt. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har mottagits eller bara när ett mottagningsfel inträffar. Faxmottagningsapport
<Rapport över mottagning av konfiden. fax>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
En mottagningsrapport för inlådan för konfidentiella fax är en rapport som gör att du kan kontrollera om dokumenten har tagits emot i inlådan för konfidentiella fax på rätt sätt. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har mottagits. Rapport över mottagning av konfidentiella fax
<Starthastighet M.>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ändra starthastighet för mottagning. Den här inställningen är praktisk om det är svårt att initiera mottagningen av ett dokument på grund av att dålig linje.
<Mottagningslösenord>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in ett ITU-T-standardlösenord. Om det inte har angetts någon subadress i ett dokument som tagits emot från en avsändare med ITU-T-standarden, kontrolleras mottagningslösenordet automatiskt. Om det lösenord som hittades inte stämmer överens med det lösenord som har angetts för inställningen, eller om ett lösenord inte har bifogats till dokumentet, tas inte dokumentet emot.
7J36-0F7