Inställningsskärmar för att använda andra maskiner/servrar/minnesenheter

Följande skärmar visas när du scannar original från <Scanna och lagra> och skriver ut filer från <Åtkomst lagrade filer>.

Skärmen för scanningsinställningar i <Scanna och lagra>

Denna skärm används för att konfigurera scanningsinställningarna vid scanning från <Scanna och lagra>.

Du kan registrera aktuella inställningar som favoritinställningar eller standardinställningar, eller registrera dem till skärmen <Hem> som Delade knappar eller Personliga knappar. Registrera personliga knappar/delade knappar
Område för meddelandevisning (övre)
Ett meddelande som anger aktuell status visas.
Återstående antal sidor som kan scannas visas också om en sidgräns ställts in med Hantering av avdelnings-ID.
<Favoritinställningar>
Ändra scanningsinställningarna till de registrerade inställningarna.
Scanningsinställningar
Knapparna för att ändra scanningsinställningarna och de aktuella inställningarna visas.
<Välj färg>
Ange färgen.
<Upplösning>
Öka upplösningen för att scanna originalen mer tydligt.
Minska upplösningen för att minska filstorleken.
<Scanningsformat>
Ange storleken på originalen som ska sparas.
<Filformat>
Välj formatet för filerna som ska sparas.
Om <Dela upp i sidor> anges, läggs ett tresiffrigt sidnummer till i slutet av filnamnet.
*Valfria produkter kan krävas beroende på filformatet. Filformat och behovet av tillvalsprodukter
<Originaltyp>
Välj scanningsläge och scanningsprioritet för text/foton i enlighet med typen av original, som t.ex. original som innehåller endast text eller original där foton ingår.
<Originalets innehållsriktning>
Ställ in detta läge för att fixera riktningen för scanning till horisontellt eller vertikalt.
<2-sidigt original>
Ställ in detta läge för att scanna både fram- och baksidorna på originalet.
Välj <Boktyp> om fram- och baksidorna på originalet har samma övre-undre riktning.
Välj <Kalendertyp> om fram- och baksidorna på originalet har motsatt övre-undre riktning.
<Filnamn>
Ange filnamnet på filerna som ska sparas.
\ / : , * ? " < > | kan inte användas.
Du kan inte använda en punkt (.) eller ett blanksteg för det första eller sista tecknet på filnamnet.
<Alternativ>
Konfigurera inställningarna för att scanna originalen mer tydligt. Alternativskärm i <Scanna och lagra>
<Återställ std.inställn.>
Ändra scanningsinställningarna till de registrerade inställningarna.

Alternativskärm i <Scanna och lagra>

Denna skärm visas när du trycker på <Alternativ> på scanningsinställningsskärmen i <Scanna och lagra>. Med den kan du konfigurera inställningarna för att scanna originalen mer tydligt.
<Radera kant>
Ställ in detta läge för att eliminera kantlinjer, skuggor eller bindningshål, etc.
<Bygg jobb>
Ställ in detta läge för att scanna original i följd och lagra resultatet som en fil när det inte går att scanna alla samtidigt.
<Skärpa>
Ställ in detta läge för att scanna suddig text och diagram tydligt eller minska moaréeffekten och jämna till foton.
<Täthet>
Justera tätheten enligt originalet.
Genom att öka tätheten kan svag text skriven med penna göras enklare att läsa.
<Förhandsgranska>
Ställ in detta läge för att visa en förhandsgranskningsskärm för att kontrollera filinnehållet sedan du scannat originalen.
*Du kan ta bort, flytta eller växla sidorna på förhandsgranskningsskärmen.

Skärmen för utskriftsinställningar i <Åtkomst lagrade filer>

Med denna skärm kan du konfigurera utskriftsinställningar när du skriver ut från <Åtkomst lagrade filer>.
När du skriver ut flera filer i ett annat format samtidigt kan du ställa in följande utskriftsinställningar.
<Välj färg>
<Välj papper>
<Ändra antal kopior>
<2-sidig utskrift>

Du kan registrera aktuella inställningar som favoritinställningar eller standardinställningar, eller registrera dem till skärmen <Hem> som Delade knappar eller Personliga knappar. Registrera personliga knappar/delade knappar
Område för meddelandevisning (övre)
Ett meddelande som visar aktuell status visas.
Återstående antal sidor som kan skrivas ut visas också om en sidgräns ställs in med Hantering av avdelnings-ID.
<Kontrollera filer>
Du kan kontrollera informationen och innehållet i den valda filen.
Utskriftsinställningar
Tangenterna för att ändra utskriftsinställningarna och de aktuella inställningarna visas.
<Välj färg>
Ange färgen.
<Välj papper>
Välj pappret som du ska skriva ut på.
När du skriver ut en PDF-fil på båda sidorna av pappret måste du välja pappersstorleken för att skriva ut på i <Välj papper> om fram- och baksidorna har en annan storlek.
<Ändra antal kopior>
Detta läge är tillgängligt endast när flera filer har valts. Tryck på denna knapp när du ändrar antalet kopior.
<Efterbehandling>
Ställ in detta läge för att konfigurera efterbehandlingsinställningarna när du skriver ut PDF/XPS-filer.
<2-sidig utskrift>
Ange öppningstypen när du skriver ut på båda sidor av pappret.
När du skriver ut en PDF-fil på båda sidorna av pappret måste du välja pappersstorleken som du ska skriva ut på i <Välj papper> om fram- och baksidorna har en annan storlek.
<Alternativ>
Konfigurera inställningarna för att skriva ut de scannade dokumenten mer tydligt och effektivt. Alternativskärm i <Åtkomst lagrade filer>
<Favoritinställningar>
Ändra utskriftsinställningarna till de registrerade inställningarna.
Skriv ut intervall
När du skriver ut en fil med två sidor eller fler, ange sidorna som ska skrivas ut.
<Återställ std.inställn.>
Ändra utskriftsinställningarna till de registrerade inställningarna.

Alternativskärm i <Åtkomst lagrade filer>

Denna skärm visas genom att du trycker på <Alternativ> på skärmen för utskriftsinställningar i <Åtkomst lagrade filer>. Detta gör att du kan konfigurera inställningarna för att skriva ut tydligare dokument. De tillgängliga inställningarna kan variera beroende på formatet för filen som ska skrivas ut.
Skriva ut PDF-filer
     
Skriva ut bildfiler
<Upplösning>
Ställ in <Superfin (1200 dpi)> för att skriva ut mer tydligt.
<Rastrering>
Välj utskriftsläge med rastrering för att matcha filen som du vill skriva ut.
<Upplösning>: Ställ in detta läge för att aktivera finutskrift så att konturerna för textdata osv. blir tydligare. Detta läge är optimalt för utskrift av data som innehåller mycket text eller fina linjer.
<Toning>: Ställ in detta läge för att aktivera utskrift med både jämn toning och lämpliga konturer. Du kan justera den här inställningen för att skriva ut jämna former och diagram med hjälp av toning.
<Felspridning>: Lämplig för skarp utskrift av konturer för CAD-data samt data som innehåller text och fina linjer osv.
<Matcha papp. format>
Ställ in detta läge för att automatiskt förstora/förminska när du skriver ut PDF/XPS-filer.
<Förstora utskriftsyta>
Ställ in detta läge för att begränsa de tomma kanterna på papprets alla sidor och förstora utskriftsområdet.
<Skriv ut kom.>
Ställ in detta läge för att lägga till kommentarer när du skriver ut PDF-filer.
<Lösenord för att öppna dok.>
Ange det lösenord som krävs för att skriva ut PDF-filen.
*Du kan inte skriva ut flera PDF-filer med olika lösenord samtidigt.
<Krypteringslösenord>: När du skriver ut en PDF-fil med ett inställt lösenord, ange detta lösenord.
<Princip lösenord>: När du skriver ut en PDF-fil med en gällande serversäkerhetspolicy, ange lösenordet inställt i policyn.
<Hoppa över tomma sidor>
Ställ in detta läge för att automatiskt detektera tomma sidor som ingår i filer och inte skriva ut dem.
<Förstora/förminska>
Ställ in detta läge för att automatiskt förstora/förminska bildstorleken enligt pappersstorleken när du skriver ut bildfiler.
<Bildriktning>
Ställ in detta läge för att automatiskt detektera storleksförhållandet hos en bildfil och skriva ut den vertikalt eller horisontellt efter behov. Du kan också manuellt ange om du vill skriva ut vertikalt eller horisontellt.
<Utskriftsplacering>
Du kan ställa in utskriftsområdet till mitten eller övre vänstra hörnet när du skriver ut en bildfil.
7J36-07H