درباره Address Book های دستگاه

Local Address Book و Remote Address Book

Local Address Book: Address Book در دستگاه ذخیره سازی دستگاه ذخیره می شود. این Address Book از فهرست آدرس های زیر تشکیل می شود.
فهرست آدرس 01 تا 10
فهرست آدرس، تک لمسی
فهرست آدرس مربوط به سرپرست
فهرست آدرس شخصی
فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50
Remote Address Book: Address Book یک دستگاه Canon دیگر که ازطریق شبکه به این دستگاه متصل شده است. این Address Book می تواند مشابه Local Address Book برای مشخص کردن مقصد مورد استفاده قرار گیرد.
برای استفاده از Remote Address Book، لازم است که Remote Address Book برای دسترسی از دستگاه سرویس گیرنده ثبت شود (<Acquire Remote Address Book>) و Remote Address Book را در دستگاه سرور باز کنید (<Make Remote Address Book Open>).
حداکثر هشت دستگاه، ازجمله این دستگاه، می توانند به عنوان دستگاه سرویس گیرنده به صورت همزمان ازطریق دستگاه سرور به Remote Address Book که به صورت خارجی باز شده است متصل شوند. با این حال، اگر دستگاه سرور در این حین درحال انجام ارتباطات شبکه دیگری باشد، ممکن است تعداد دستگاه هایی که می توانند متصل شوند کاهش یابد. اگر دستگاه نتواند وصل شود، یک خطای شبکه ارسال می شود.
وقتی مقصدها در دستگاه سرور به روزرسانی می شوند، مقصدهای ثبت شده در Favorite Settings و دکمه <Personal>/<Shared> در دستگاه سرویس گیرنده به روزرسانی نمی شوند.
وقتی نمی توانید به مقصدهای ثبت شده ارسال کنید، ببینید آیا مقصد به روزرسانی شده است
امکان ویرایش/حذف مقصدهای ثبت شده در Remote Address Book از دستگاه سرویس گیرنده وجود ندارد. برای ویرایش/حذف مقاصد در Remote Address Book، در سرورهایی که Remote Address Book را آشکار می کند، Local Address Book را ویرایش/حذف کنید.

مرور کلی فهرست آدرس

فهرست آدرس 01 تا 10

فهرست های آدرسی که برای همه کاربران باز است.

فهرست آدرس، تک لمسی

مقصدهای دکمه تک لمسی که در صفحه <Fax> و صفحه <Scan and Send> نشان داده می شود. فقط دکمه های تک لمسی مربوط به مقصدهای فاکس در صفحه <Fax> نشان داده می شود. اگر <Enable Fax in Scan and Send Function> روی <On> تنظیم شده باشد، مقصدهای فاکس نیز در صفحه <Scan and Send> نشان داده می شود.

فهرست آدرس مربوط به سرپرست

برای ثبت مقصدهای مورداستفاده در <Forwarding Settings> و <Archive TX Document> استفاده می شود.

فهرست آدرس شخصی

فهرست آدرس شخصی هنگامی نمایش داده می شود که از تأیید اعتبار کاربر استفاده شود.

فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50

فهرست آدرس گروه برای گروهی از کاربران که از تأیید اعتبار استفاده می کنند نشان داده می شود. یک فهرست آدرس گروه کاربر به یک گروه کاربر مرتبط است.
برای استفاده از <Use Personal Address List> و <Use User Group Address List>‏، باید <Use Personal Address List> و <Use User Group Address List> فعال شود.
برای استفاده از فهرست آدرس گروه کاربر، باید یک گروه کاربر از قبل ایجاد شود (ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی) و گروه کاربر ایجاد شده، با فهرست آدرس گروه کاربر مرتبط شود (ثبت مقصدها از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)).

جابجایی/کپی آدرس های مقصد

جدول زیر نشان می دهد آیا آدرس های مقصد می توانند بین Address Book های مختلف منتقل یا کپی شوند.
انتقال/کپی در:
فهرست آدرس 01 تا 10، فهرست آدرس مربوط به سرپرست
فهرست آدرس شخصی
فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50
انتقال/
کپی از:
فهرست آدرس 01 تا 10،
فهرست آدرس مربوط به سرپرست
انتقال
کپی
کپی
فهرست آدرس شخصی
کپی
--
انتقال
فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50
کپی
انتقال
انتقال
آدرس های مقصد در شرایط زیر نمی تواند منتقل/کپی شود.
شرایطی که آدرس های مقصد نمی تواند در <Address List 1> تا <Address List 10> کپی شود
وقتی یک کاربر عادی درحال انجام عملیات است و <Address Book PIN> تنظیم شده است اما کاربر پین را وارد نکرده است
وقتی کاربر درحال انجام عملیات در صفحه کنترل است و <Use User Group Address List> روی ‎<On (Browse Only)>‎ تنظیم شده است (کپی می تواند از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) انجام شود)
شرایطی که آدرس های مقصد نمی تواند در <Personal Addr. List> کپی شود
وقتی <Use Personal Address List> روی <Off> تنظیم شده باشد
وقتی <Use User Group Address List> روی ‎<On (Browse Only)>‎ تنظیم شده باشد
شرایطی که آدرس های مقصد نمی تواند به "فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50" منتقل/کپی شود
وقتی <Use User Group Address List> روی ‎<On (Browse Only)>‎ یا <Off> تنظیم شده باشد

تفاوت های انواع فهرست آدرس

فهرست آدرس 01 تا 10
فهرست آدرس، تک لمسی
فهرست آدرس مربوط به سرپرست
فهرست آدرس شخصی
فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا 50
افرادی که می توانند از Address Book استفاده کنند
همه کاربران
همه کاربران
مدیر سیستم
DeviceAdmin
هر کاربر واردشده به سیستم
هر گروه کاربر‎‏*1
پین Address Book (محدودیت ثبت)
بله
بله
خیر
خیر
خیر
مدیریت عملکرد شماره های دسترسی Address Book
بله
خیر
خیر
خیر
خیر
چاپ فهرست آدرس
بله
بله
بله
خیر
خیر
می تواند به عنوان <Forwarding Destination> در <Forwarding Settings> تنظیم شود
بله
بله
بله
خیر
خیر
می تواند به همراه <URL Send Settings> در <Set Fax/I-Fax Inbox> تنظیم شود
بله
بله
بله
خیر
خیر
می تواند به عنوان مقصد اعلان <Job Done Notice> تنظیم شود
بله
بله
بله
خیر
خیر
می تواند به عنوان <Reply-to> تنظیم شود
بله
بله
بله
خیر
خیر
ایجاد <Group> در فهرست آدرس
بله
بله
بله
بله
بله
*1 فقط گروه کاربری که کاربر واردشده از صفحه کنترل متعلق به آن است، قابل دسترسی است. وقتی کاربری با امتیازات سرپرست از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به سیستم وارد می شود، همه فهرست آدرس های گروه کاربر قابل دسترسی است.
برای اطلاع از حداکثر تعداد مقصدهایی که می تواند در هر فهرست آدرس ثبت شود، به عملکردهای مدیریت "حداکثر مقصدهایی که در Address Book ثبت می شود" رجوع کنید.
حداکثر تعداد فهرست آدرس های شخصی و فهرست آدرس های گروه کاربر که می تواند در دستگاه ذخیره شود، به محدودیت اطلاعات تنظیمات کاربر بستگی دارد. به عملکردهای مدیریت "حداکثر تعداد کاربرانی که اطلاعات تنظیمات آنها می تواند در دستگاه ذخیره شود" مراجعه کنید.
838E-05H