<Set Destination>

تنظیمات برای ثبت مقصدها و address book را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Address Lists>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید لیستی از مقصدهای ثبت شده در Address Book یا دکمه های تک لمسی را چاپ کنید. چاپ لیست تنظیمات
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Address Lists>
<Address List 1> تا <Address List 10>،‏ <One-Touch>،‏ <Address List for Admin.‎>،‏ <Print List>
بله
بله
بله
خیر
-
حتی اگر <Manage Address Book Access Numbers> را روی <On> تنظیم کنید، همه مقصدها از جمله آنهایی که با شماره های دستیابی ذخیره شده اند چاپ می شوند.

<Register Destinations>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید مقصدها را در address Book دستگاه ثبت کنید. ثبت مقصد در Address Book
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Destinations>
<Register New Destination>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>،‏ <Search by Name>
بله
بله
بله‎‏*1
C
Address Book
*1 <Server to Search:>: خیر

<Rename Address List>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید هر لیست آدرس را تغییر نام دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Rename Address List>
<Address List 1> تا <Address List 10>،‏ <Rename>
بله
بله
بله
C
Address Book

<Register One-Touch>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید مقصدها را در دکمه های تک لمسی دستگاه ثبت کنید. ثبت مقصد در دکمه تک لمسی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register One-Touch>
<001> تا <200>،‏ <Register/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
بله
C
Address Book

<Change Default Display of Address Book>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید نوع Address Book را برای نمایش زمان فشار دادن <Address Book> در صفحه "ویژگی های اصلیFax" یا صفحه "ویژگی های اصلیScan and Send" مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Display of Address Book>
<Local>,‏ <LDAP Server>,‏ <Remote>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Address Book PIN>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید یک پین برای Address Book تنظیم کنید. محدود ساختن استفاده از Address Book
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Address Book PIN>
<Set>:
<PIN>: پین (حداکثر 7 رقم) را وارد کنید
<Confirm>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Manage Address Book Access Numbers>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید زمان ثبت در Address Book، کاربران مجاز باشند یک شماره دستیابی برای مقصد تنظیم کنند یا خیر. محدود ساختن استفاده از Address Book
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Manage Address Book Access Numbers>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Include Password When Exporting Address Book>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
اگر این تنظیم را روی <On> قرار دهید، می توانید انتخاب کنید شامل کلمات عبور ثبت شده برای مقصدها زمان صادر کردن Address Book با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بشود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Include Password When Exporting Address Book>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
می توانید تنظیم کنید کلمات عبور زیر صادر شوند یا خیر:
کلمه عبور برای انتقال آدرس فرعی که در مقصدهای فاکس تنظیم شده است
کلمه عبور تأیید اعتبار که برای مقصدهای سرور فایل تنظیم شده است

<Register LDAP Server>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید تنظیمات سرور LDAP از جمله نام سرور و آدرس سرور را که زمان جستجو برای ثبت مقصدها استفاده می کنید، مشخص نمایید. ثبت سرور LDAP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register LDAP Server>
<Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>،‏ <Print List>
بله
بله
بله
B‎‏*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Delete>،‏ <Print List>: خیر

<Auto Search When Using LDAP Server>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
اگر این تنظیم را روی <On> قرار دهید، می توانید زمان دسترسی به سرور LDAP از پانل کنترل دستگاه، فوراً جستجوها را شروع کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Search When Using LDAP Server>
<On>,‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
جستجوهای خودکار تنها برای اولین سرور LDAP ثبت شده انجام می شود که در بالای لیست کشویی سرور LDAP نشان داده می شود.

<Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید زمان اتصال به سرور LDAP، گواهی های TLS تأیید شوند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<CN>: روشن،‏ خاموش

<Change Default LDAP Search Conditions>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید شرایط جستجویی که اغلب استفاده می شوند را به عنوان تنظیمات پیش فرض برای جستجوی سرور LDAP ثبت کنید.
ثبت شرایط جستجوی پیش فرض برای هر سرور LDAP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default LDAP Search Conditions>
<Register>,‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Personal Setting Information

<Register/Edit LDAP Search Attribute>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید موارد جستجو جهت استفاده را زمان جستجوی سرور LDAP اضافه کنید.
ویژگی های جستجوی LDAP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register/Edit LDAP Search Attribute>
<Not Registered 1>،‏ <Not Registered 2>:
<Register/Edit>,‏ <Delete>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Search by Name When Using LDAP Server>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید ویژگی استفاده شده زمان جستجوی سرور LDAP برای مقصدها بر اساس نام را با استفاده از "Search by Name" مشخص کنید.
پیکربندی روی "Search by Name" برای جستجوهای LDAP
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Settings for Search by Name When Using LDAP Server>
<Name Type for Search Attribute>:
cn, commonname, fullName, displayName, sn, givenName, Custom
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Contains, Does Not Contain, Equals, Differs from, Begins with, Ends with

<Acquire Remote Address Book>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
تنظیمات را برای بدست آوردن یک address book از راه دور مشخص کنید.

<Make Remote Address Book Open>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
تنظیمات را برای عمومی کردن یک address book از راه دور مشخص کنید.

<Use Personal Address List>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید انتخاب کنید از Address Book شخصی کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Personal Address List>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use User Group Address List>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>
می توانید استفاده از <User Group Address List> را محدود کنید. با اینحال، زمانی که مدیر سیستم از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به دستگاه دسترسی دارد، می تواند صرفنظر از این تنظیم، <User Group Address List> را ثبت/ویرایش کنند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use User Group Address List>
<On>,‏ ‎<On (Browse Only)>‎,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
همینطور می توانید تنظیم کنید زمانی که نام گروه کاربری تغییر می کند، نام address book گروه کاربری نیز تغییر نماید. به عنوان یک کاربر با امتیازات مدیر سیستم وارد Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید، [Settings/Registration]‏ [Set Destination]‏ [Personal Address List/User Group Address List Settings]‏ را فشار دهید کادر انتخاب [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] را انتخاب کنید.
838E-0KW