عملکردهای مفید برای مدیریت کاغذها

می توانید عملکرد مرتب کردن یا گروه بندی کردن را برای مرتب کردن کاغذها جهت توزیع تنظیم کنید. همچنین می توانید دیگر عملکردهای اتمام کار را بسته به پیکربندی دستگاه تنظیم کنید.
838E-06H