سایر عملکردهای اتمام کار

بسته به گزینه های نصب شده می توانید از دیگر عملکردهای اتمام کار هم استفاده کنید. تجهیزات اختیاری
چرخش 90 درجه
می توانید هر مجموعه کاغذ را در جهت گیری متناوب افقی و عمودی خارج کنید.
سوراخ کن
می توانید برای پرونده سازی سوراخ های پانچ ایجاد کنید.
بسته به نوع کاغذ، نمی توانید از دیگر عملکردهای اتمام کار استفاده کنید. مشخصات نرم افزار
هنگام پیکربندی تنظیمات در <Access Stored Files>
می توانید از عملکردهای اتمام کار تنها زمانی استفاده کنید که فایل های PDF/XPS را چاپ می کنید.
838E-06L