اتمام کار با مرتب سازی/گروه بندی

زمان کپی کردن دو کپی یا بیشتر از طریق تغذیه کننده، می توانید برای ترتیب نتایج چاپی، مرتب کردن یا گروه بندی را انتخاب کنید. برای چاپ به ترتیب صفحه متوالی "مرتب کردن" را انتخاب کنید. برای چاپ دسته های هر صفحه "گروه بندی" را انتخاب کنید، مثلاً 10 برگ برای اولین صفحه، 10 برگ برای دومین صفحه و به همین ترتیب.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Finishing‎> را فشار دهید.
5
‎‎<Collate (Page Order)‎>‎‎ یا ‎‎<Group (Same Pages)‎>‎‎ را فشار دهید.
6
در صورت لزوم<Offset> را تنظیم کنید.
اگر نمی خواهید از افست استفاده کنید (عملکردی برای جابجایی موقعیت خروجی کاغذ)، را فشار دهید.
اگر ‎‎<Collate (Page Order)‎>‎‎ را انتخاب کردید، با استفاده از کلیدهای عددی مشخص کنید که چه تعداد کپی در هر موقعیت چاپ شود.
7
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
8
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
بسته به عملکردهای اتمام کار، نصب دستگاه های انتخابی ضروری است. تجهیزات اختیاری
بسته به نوع کاغذ، نمی توانید از دیگر عملکردهای اتمام کار استفاده کنید. مشخصات نرم افزار
وقتی سند اصلی را روی صفحه شیشه ای قرار می دهید
فشار دادن <Options>‏  <Job Build> روی صفحه ویژگی های اصل کپی به شما کمک می کند تا از عملکرد مرتب کردن/گروه بندی استفاده کنید، حتی اگر سند اصلی روی صفحه شیشه ای قرار گرفته باشد.
در طول خروجی گروهی، یک جداکننده کار بین هر صفحه وارد کنید
اگر ‎‎<Group (Same Pages)‎>‎‎ را انتخاب کنید، می توانید جداکننده کار را بین هر گروه وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به <Job Separator Between Groups> مراجعه کنید. <Job Separator Between Groups>
هنگام پیکربندی تنظیمات در <Access Stored Files>
می توانید از عملکردهای اتمام کار تنها زمانی استفاده کنید که فایل های PDF/XPS را چاپ می کنید.
838E-06J