سینی چندمنظوره

زمانی که می خواهید روی نوع کاغذی چاپ کنید که در کشوی کاغذ بارگذاری نمی شود، مانند برچسب ها، از سینی چندمنظوره استفاده کنید.

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی عرض کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می گیرد.

سینی کاغذ

زمان بارگذاری کاغذ، سینی کاغذ را باز کنید.

زائده سینی

زمان بارگذاری کاغذ اندازه بزرگ، زائده سینی را بیرون بکشید.
838E-00C