روش بارگذاری کاغذ اصلی

این بخش روش بارگذاری کاغذهایی که نسبتاً به طور مکرر استفاده می شوند، مانند کاغذ ساده یا کاغذ بازیافتی را توضیح می دهد. کاغذی را که معمولاً استفاده می کنید در کشوی کاغذ قرار دهید. زمانی که موقتاً از اندازه و نوع کاغذی استفاده می کنید که در کشوی کاغذ بارگذاری نمی شود، از سینی چندمنظوره استفاده کنید.
برای Cassette Feeding Unit-AW اختیاری، روش بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ را دنبال کنید.

بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ

1
دسته کشوی کاغذ را نگه داشته و بیرون بکشید تا جایی که متوقف شود.
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2
2
موقعیت راهنماهای کاغذ را تنظیم کنید.
راهنماهای چپ و جلو را با نشانگرهای اندازه برای کاغذی که قرار است بارگذاری شود تراز کنید و این کار را با لغزاندن هر راهنما در حین فشار دادن بخش بالایی آن راهنما انجام دهید.
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2
راهنماها را بلغزانید تا با صدای کلیک در جای خود قرار گیرند. اگر راهنمای جلو و راهنمای چپ به درستی تراز نشوند، اندازه کاغذ به درستی روی نمایشگر پانل لمسی ظاهر نمی شود. همینطور لازم است راهنماها را به درستی تنظیم کنید تا از گیر کردن کاغذ، چاپ های کثیف یا کثیف شدن داخل دستگاه اجتناب شود.
نشانگرهای اندازه کاغذ
مخفف ها در نشانگرهای تغذیه کاغذ در کشوی کاغذ اندازه های کاغذ را به صورت زیر نشان می دهد:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
توجه داشته باشید که نشانگرهای اندازه کاغذ ممکن است شامل اندازه کاغذهایی باشد که در دستگاه موجود نیستند. برای اطلاعات مربوط به اندازه های موجود کاغذ، به کاغذ موجود مراجعه کنید.
3
کاغذ را آماده کنید.
دسته کاغذ را به خوبی باد دهید و روی سطح صافی به آن ضربه بزنید تا لبه ها تراز شوند.
هر چهار طرف دسته کاغذ را به خوبی باد دهید.
مطمئن شوید که بین هر برگه کاغذ، به اندازه کافی هوا وجود داشته باشد.
4
کاغذ را در دستگاه بارگذاری کنید.
دقت کنید تنظیم اندازه کاغذ کشوی کاغذ با اندازه کاغذی که در کشوی کاغذ بارگذاری می کنید مطابقت داشته باشد.
دسته کاغذ را به گونه ای قرار دهید که طرف چاپی آن رو به بالا و مقابل دیواره کناری کشوی کاغذ باشد.
کشوی کاغذ 1
کشوی کاغذ 2
زمان قرار دادن کاغذ، از خط محدوده بارگذاری فراتر نروید
مطمئن شوید دسته کاغذ بیشتر از خط محدوده بارگذاری نباشد. قرار دادن تعداد زیادی کاغذ می تواند موجب گیر کردن کاغذ شود.
کاغذ (به غیر از پاکت نامه):
پاکت نامه:
اگر از کاغذ دارای آرم استفاده می کنید، زمان قرار دادن آن در منبع کاغذ به جهت آن توجه داشته باشید. بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده
زمان قرار دادن پاکت های نامه، به جهت و آماده سازی ها قبل از قرار دادن پاکت های نامه توجه کنید. بارگذاری پاکت نامه
برای کاغذی که می تواند در هر کشوی کاغذ بارگذاری شود، به کاغذ موجود مراجعه کنید.
اگر روی بسته کاغذ دستورالعمل هایی درباره اینکه کدام طرف کاغذ باید بارگذاری شود وجود دارد، این دستورالعمل ها را دنبال کنید.
بسته به سطح برش کاغذ، ممکن است زمان استفاده از کاغذ آنها روی هم قرار بگیرند یا کاغذ گیر کند. تغییر دادن جهت کاغذ و بارگذاری مجدد آن ممکن است اثر سطح برش را کاهش دهد.
اگر کاغذ تمام و چاپ متوقف شد، یک بسته کاغذ جدید بارگذاری کنید. بعد از بارگذاری مجدد دسته کاغذ جدید، چاپ دوباره شروع می شود.
5
کشوی کاغذ را به آرامی درون دستگاه بگذارید.
هنگام تغییر نوع یا اندازه کاغذ
اگر نوع کاغذ متفاوتی را در دستگاه بارگذاری کنید، حتماً تنظیمات را تغییر دهید. اگر تنظیمات را تغییر ندهید، دستگاه نمی تواند به درستی چاپ کند. تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ
هنگام تغییر اندازه کاغذ، برچسب اندازه کاغذ را در صورت نیاز تغییر دهید (متصل کردن برچسب اندازه کاغذ مناسب). توجه داشته باشید که برچسب اندازه کاغذ ممکن است شامل اندازه کاغذهایی باشد که در دستگاه موجود نیستند.

قرار دادن کاغذ در سینی چندمنظوره

1
سینی چندمنظوره را باز کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه بزرگ، زائده سینی را بیرون بکشید.
2
راهنماهای کاغذ را باز کنید.
راهنماهای کاغذ را به بیرون بلغزانید تا کمی بیشتر از عرض واقعی کاغذ باز شوند.
3
کاغذ را آماده کنید.
دسته کاغذ را به خوبی باد دهید و روی سطح صافی به آن ضربه بزنید تا لبه ها تراز شوند.
هر چهار طرف دسته کاغذ را به خوبی باد دهید.
مطمئن شوید که بین هر برگه کاغذ، به اندازه کافی هوا وجود داشته باشد.
بخصوص زمانی که از کاغذهای شفاف استفاده می کنید، قبل از بارگذاری، به طور کامل آنها را از همدیگر جدا کنید.
4
تا میزان مناسب، کاغذ در سینی چندمنظوره قرار دهید.
کاغذ را طوری بارگذاری کنید که سمت چاپی کاغذ به طرف پایین باشد.
زمانی که کاغذ به طور کامل وارد شد، صفحه تعیین اندازه و نوع کاغذ نشان داده می شود.
زمان قرار دادن کاغذ، از خط محدوده بارگذاری فراتر نروید
مطمئن شوید دسته کاغذ بیشتر از خط محدوده بارگذاری نباشد (). قرار دادن تعداد زیادی کاغذ می تواند موجب گیر کردن کاغذ شود.
اگر از پاکت های نامه یا کاغذ دارای آرم استفاده می کنید، زمان قرار دادن آن در منبع کاغذ به جهت آن توجه داشته باشید.
بارگذاری پاکت نامه
بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده
تعداد برگه هایی که می توان هر بار در دستگاه قرار داد، به نوع کاغذ بستگی دارد. برای اطلاع از جزئیات به کاغذ موجود مراجعه کنید.
5
راهنماهای کاغذ را با لبه های کاغذ تراز کنید.
راهنماهای کاغذ را به طرف داخل بلغزانید تا با لبه های کاغذ تراز شوند.
6
اندازه و نوع کاغذ را بررسی کنید و <OK> را فشار دهید.
اگر کاغذی با اندازه دلخواه بارگذاری می کنید یا اگر اندازه یا نوع کاغذ نشان داده شده با کاغذ واقعی که بارگذاری می شود فرق دارد به تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چندمنظوره مراجعه کنید.
چاپ روی پشت کاغذ چاپ شده (طرف دوم برگه دو رو)
می توانید روی پشت کاغذ چاپ شده چاپ کنید. هر نوع تاخوردگی روی کاغذ چاپ شده را صاف کنید و آن را در سینی چندمنظوره قرار دهید، طوری که طرف چاپ رو به پایین باشد (قبلاً طرف چاپ شده رو به بالا بوده است). سپس <2nd Side of 2-Sided Page> روی صفحه را برای انتخاب نوع کاغذ فشار دهید.
فقط از کاغذ چاپ شده با این دستگاه استفاده کنید.
بارگذاری کاغذهای شفاف
اگر تغذیه چندین کاغذ با هم یا گیر کردن کاغذ رخ داد، هر بار یک برگه شفاف را بارگذاری کنید.
اگر کاغذهای شفاف بارگذاری شده در کشوهای کاغذ یا سینی چندمنظوره را رها کنید، ممکن است برگه ها به یکدیگر بچسبند و چند برگه با هم استفاده شود یا کاغذ گیر کند. زمانی که چاپ تمام شد، باقیمانده کاغذهای شفاف را به بسته اصلی خود برگردانید، از قرار دادن بسته در محل هایی که دما و رطوبت زیاد دارد خودداری کنید.
838E-00S