بارگذاری پاکت نامه

پاکت های نامه را در کشوهای کاغذ یا سینی چندمنظوره بارگذاری کنید. قبل از بارگذاری پاکت نامه هر نوع تاخوردگی را صاف کنید. همینطور به جهت پاک نامه و اینکه کدام طرف باید رو به بالا باشد هم توجه کنید.
این بخش نحوه بارگذاری پاکت نامه در جهت مناسب و همینطور روش هایی که قبل از بارگذاری پاکت نامه باید کامل شوند را توضیح می دهد. برای توضیحات روش کلی بارگذاری پاکت های نامه در کشوی کاغذ یا سینی چندمنظوره، به روش بارگذاری کاغذ اصلی مراجعه کنید.

قبل از بارگذاری پاکت های نامه

از روش زیر برای آماده سازی پاکت نامه قبل از بارگذاری استفاده کنید.
از پاکت های نامه ای که به در آنها چسب زده شده است استفاده نکنید، چون ممکن است چسب به دلیل حرارت و فشار واحد تثبیت ذوب می شود.
ممکن است چروکیدگی ایجاد شود که وابسته به نوع پاکت نامه یا محیط نگهداری پاکت های نامه می باشد.
1
تاخوردگی ها را صاف کنید.
تا پنج پاکت نامه انتخاب کنید. تاخوردگی ها را صاف کنید و نواحی سفت در چهار گوشه را باز کنید.
2
پاکت های نامه را صاف کنید و هوای داخل آنها را خارج کنید.
پاکت های نامه را روی سطح صافی قرار دهید و دست ها را در جهت پیکان ها حرکت دهید تا هوای داخل پاکت نامه ها خارج شود.
این مرحله را پنج مرتبه برای هر مجموعه از پنج پاکت نامه تکرار کنید.
3
در چهار طرف به پایین فشار دهید.
محکم روی چهار طرف به پایین فشار دهید. به خصوص، روی طرفی که به جهتی است که پاکت های نامه استفاده می شوند با دقت فشار دهید. محکم به پایین فشار دهید تا در پاکت نامه صاف قرار بگیرد.
اگر محکم روی در پاکت نامه فشار ندهید ممکن است کاغذ گیر کند. اگر چنین اتفاقی افتاد، روی هر چهار طرف هر پاکت نامه محکم به پایین فشار دهید.
4
پاکت های نامه را روی یک سطح صاف تراز کنید.
دقت کنید هیچ پاکت نامه ای در زیر در پاکت نامه در بالا یا پایین آن جمع نشده باشد.

قرار دادن پاکت های نامه در کشوی کاغذ

1
"پیوست تغذیه کننده پاکت نامه" را به کشوی کاغذ متصل کنید.
"پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A" را که در کشوری کاغذ 2 نگهداری می شود را بردارید.
"پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A" را با تراز کردن نواحی بیرون زده "پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A" با سوراخ های روی گیرنده کاغذ که در کف کشوی کاغذ قرار دارد متصل کنید.
هنگام بارگذاری Kakugata 2، نیازی به وصل کردن "پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A" نیست.
هنگامی که از "پیوست تغذیه کننده پاکت نامه A" استفاده نمی کنید، آن را در بخش نگهداری کشوی کاغذ 2 قرار دهید.
2
موقعیت راهنماهای کاغذ را تنظیم کنید.
کشوی کاغذ 1 ‎‏(ISO-C5)
کشوی کاغذ 2
3
پاکت های نامه را بارگذاری کنید.
بارگذاری در کشوی کاغذ 1
همانطور که در زیر نشان داده شده پاکت های نامه را بارگذاری کنید، طوری که طرف جلوی پاکت های نامه (طرفی که نواحی چسب کاری شده ندارد) رو به بالا باشد.
ISO-C5
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت های نامه را بارگذاری کنید به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف راست قرار داشته باشند.
بارگذاری در کشوی کاغذ 2
همانطور که در زیر نشان داده شده پاکت های نامه را بارگذاری کنید، طوری که طرف جلوی پاکت های نامه (طرفی که نواحی چسب کاری شده ندارد) رو به بالا باشد.
Yougatanaga 3
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف دور قرار داشته باشند.
Monarch, COM10 No. 10, DL
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف نزدیک قرار داشته باشند.
Nagagata 3, Kakugata 2
پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف چپ قرار داشته باشند.
زمانی که روی پاکت های نامه چاپ می کنید، هر بار 10 عدد از آنها را از سینی خروجی بردارید.

قرار دادن پاکت های نامه در سینی چندمنظوره

همانطور که در عکس های زیر نشان داده شده است، پاکت های نامه را بارگذاری کنید، طوری که طرف جلوی پاکت های نامه (طرفی که نواحی چسب کاری شده ندارد) رو به پایین باشد (توصیه می شود).
Yougatanaga 3
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف دور قرار داشته باشند.
Nagagata 3, Kakugata 2
پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف راست قرار داشته باشند.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت های نامه را بارگذاری کنید، به صورتی که درهای پاکت نامه در طرف چپ قرار داشته باشند.
حتی اگر پاکت های نامه طبق دستورالعمل ها آماده شده باشند، ممکن است به درستی تغذیه نشوند، در این صورت، به جای اینکه چندین برگه را با هم بارگذاری کنید، پاکت های نامه را تک تک در سینی چندمنظوره قرار دهید.
در طرف عکس پاکت نامه چاپ نکنید (طرف دارای نواحی چسب کاری).
زمانی که روی پاکت های نامه چاپ می کنید، هر بار 10 عدد از آنها را از سینی خروجی بردارید.
اگر چاپ پاکت های نامه بارگذاری شده در جهت نرمال منجر به خروجی چاپ چروکیده شد
بارگذاری را به گونه ای که در شکل نشان داده شده است انجام دهید، و تنظیمات و جهت سند اصلی را تغییر دهید.
Yougatanaga 3
Nagagata 3
برای چاپ کردن، به صفحه تنظیمات چاپ درایور چاپگر بروید و تنظیم جهت کاغذ را تغییر دهید.
برای کپی کردن، جهت سند اصلی را تغییر دهید.
838E-0U1