Media Adjustment kit-A

این کیت به شما کمک می کند تا کاغذ با پوشش صخیم (300 گرم/مترمربع) را در سینی چندمنظوره بارگذاری کنید.
برای اطلاعات مربوط به اندازه های موجود کاغذ، به کاغذ موجود مراجعه کنید.
838E-028