مشخص کردن سینی خروجی برای کاغذهای از پیش چاپ شده

می توانید مشخص کنید که کاغذهای از پیش چاپ شده از کدام سینی خروجی خارج شوند. مشخص کردن سینی خروجی برای هر عملکرد می تواند زمان مورد نیاز برای جستجوی کاغذ خروجی را کاهش دهد. همچنین می توانید اولویت سینی خروجی را زمانی که چند سینی خروجی برای عملکرد یکسان مشخص شده اند، تعیین کنید.‎<Output Tray Settings>‎
این تنظیم فقط درصورتی قابل دسترسی است که دستگاه دارای چندین سینی خروجی باشد.

عملکردهای موجود بر اساس پیکربندی دستگاه و سینی خروجی

پیکربندی دستگاه
عملکردهای موجود بر اساس سینی خروجی و اولویت پیش فرض
مکان سینی
Inner 2way Tray-M
<Tray A>
1‎ Copy, 1 Access Stored Files, 1 Printer, 2 Receive, 2 Other, 2 Fax
<Tray B>
2‎ Copy, 2 Access Stored Files, 2 Printer, 1 Receive, 1 Other, 1 Fax
Inner 2way Tray-M و Copy Tray-T
<Tray A>
‎1 Copy, 1 Access Stored Files, 1 Printer, Receive, Other, Fax
<Tray B>
‎2 Copy, 2 Access Stored Files, 2 Printer, Receive, Other, Fax
<Tray C>
Copy‏, Access Stored Files, Printer, 1 Receive, 1 Other, 1 Fax
Inner Finisher-L
<Tray A>
‎1 Copy, 1 Access Stored Files, 1 Printer, 2 Receive, 2 Other, 2 Fax
<Tray B>
‎2 Copy, 2 Access Stored Files, 2 Printer, 1 Receive, 1 Other,  1  Fax
Inner Finisher-L و Copy Tray-T
<Tray A>
‎1 Copy, 1 Access Stored Files, 1 Printer, Receive, Other, Fax
<Tray B>
‎2 Copy, 2 Access Stored Files, 2 Printer, Receive, Other, Fax
<Tray C>
Copy‏, Access Stored Files, Printer, 1 Receive, 1 Other, 1 Fax
اگر سینی خاصی به محدوده دسته خود برسد، دستگاه به طور خودکار از سینی دیگری که برای همین عملکرد طراحی شده استفاده می کند. با اینحال، توصیه می شود تنها یک سینی برای اسناد فاکس/فاکس اینترنتی در نظر بگیرید تا از گم شدن آنها جلوگیری شود.
ترتیب اولویت سینی های خروجی بر اساس ترتیب سینی های خروجی انتخابی تعیین می شوند. اولویت به صورت "1"، "2" و "3" نشان داده می شود.
زمان چاپ گزارشات، <Other> را انتخاب کنید.
عملکرد فاکس برای پیکربندی های دستگاه که بورد فاکس روی آنها نصب است نشان داده می شود.
ممکن است کاغذ از سینی خروجی مشخص شده با این تنظیمات خارج نشود، که وابسته به کاغذی که استفاده می شود و عملکردهای پرداختی که تنظیم شده اند می باشد.
اندازه های کاغذی که می توانند از هر سینی خروجی خارج شوند، بر اساس پیکربندی دستگاه متفاوت می باشد. برای اطلاع از جزئیات به تجهیزات اختیاری مراجعه کنید.
زمانی که سینی خروجی که از حالت افست پشتیبانی نمی کند از قسمت تنظیم سینی خروجی انتخاب شود، طبق تنظیمات مشخص شده اگر <Offset> فعال باشد، کپی ها از این سینی خروجی خارج نمی شوند. برای حل این مشکل یکی از روش های زیر را انجام دهید.
گزینه <Offset at Same Time> را از تنظیمات مرتب کردن خودکار غیرفعال کنید. <Auto Collate>
یک سینی خروجی که از حالت افست پشتیبانی می کند از قسمت تنظیمات سینی خروجی مشخص کنید.
به صورت دستی قبل از انجام کار، <Collate> را غیرفعال کنید.
وقتی ‎<Use Optional Output Tray>‎ روی ‎<Off>‎تنظیم می شود، سینی خروجی انتخابی را نمی توان به عنوان سینی خروجی انتخاب کرد. ‎<Use Optional Output Tray>‎
838E-015