قرار دادن اسناد اصلی و بارگذاری کاغذ

این بخش توضیح می دهد که اسناد اصلی چگونه برای اسکن شدن در دستگاه قرار گیرند و کاغذهایی که برای چاپ استفاده می شوند، چگونه بارگذاری شوند. در این بخش می توانید اطلاعاتی درباره نحوه تعیین اندازه و نوع کاغذ برای کاغذهای بارگذاری شده به دست آورید.

قرار دادن اسناد اصلی

این بخش نحوه قرار دادن اسناد اصلی بر روی صفحه شیشه ای و در تغذیه کننده را توضیح می دهد.

بارگذاری کاغذ

این بخش نحوه بارگذاری کاغذ در کشو و سینی چندمنظوره را توضیح می دهد.

تعیین اندازه و نوع کاغذ

در این بخش نحوه تعیین اندازه و نوع کاغذ برای کاغذهای بارگذاری شده در منبع کاغذ توضیح داده می شود.
برای پیکربندی دستگاه با مقاصد خروجی چندگانه
می توانید برای هر عملکرد در طول چاپ، مقصد خروجی کاغذ را تعیین کنید. مشخص کردن سینی خروجی برای کاغذهای از پیش چاپ شده
838E-00K